برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه گرايش های مذهبی و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان کارورز توانبخشی از تجارب بالينی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله رضاپورميرصالح، ياسر- عبدي، كيانوش- كريملو ،مسعود- ريحاني كيوي ،شهناز
عنوان فارسی مجله توانبخشي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۸
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گرايش های مذهبی، ابعاد شخصيت، رضايت از تجربيات بالينی، دانشجويان کارورز توانبخشی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزيابی رابطه گرايش های مذهبی و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان کارورز توانبخشی از تجارب بالينی خود به عنوان يک درمانگر بود. روش بررسی: دراين مطالعه توصيفی، 318 دانشجوی کارورز توانبخشی شامل 140 نفر دانشجوی فيزيوتراپی، 97 نفر دانشجوی کاردرمانی و 81 نفر دانشجوی گفتاردرمانی به صورت نمونه گيری طبقه ای - تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مذهب گرايی اسلامی، پنج عامل شخصيت و رضايت از تجربيات بالينی جمع آوری و با استفاده از محاسبه ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام تحليل شد. يافته ها: نتايج نشان داد که در تمام دانشجويان کارورز توانبخشی، بين رضايت از تجارب بالينی با مذهب گرايی، ارزنده سازی مذهبی و سه بعد شخصيت برون گرايی، توافق و وجدانی بودن همبستگی مثبت معنادار و با سازمان نايافتگی مذهبی و روان رنجور خويی همبستگی منفی معنادار دارد (P<0.001). نتايج تحليل رگرسيون برای پيش بينی رضايت از تجربيات بالينی در دانشجويان نشان داد که در دانشجويان فيزيوتراپی متغيرهای برون گرايی، مذهب گرايی و توافق، در دانشجويان کاردرمانی متغيرهای برون گرايی، وجدانی بودن و کامجويی و در دانشجويان گفتاردرمانی متغيرهای مذهب گرايی و سازمان نايافتگی مذهبی وارد معادله رگرسيون شدند. نتيجه گيری: بر اساس يافته های پژوهش می توان نتيجه گرفت که گرايش های مذهبی و ابعاد شخصيت قادر به پيش بينی رضايت از تجربيات بالينی در دانشجويان فيزيوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی هستند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3844