برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی اثر بخشی آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی در دانشجويان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله بهرامي دشتكي، هاجر- علي زاده، حميد- غباري بناب، باقر- كرمي، ابوالفضل
عنوان فارسی مجله تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1385
ماه یا فصل انتشار پاییز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی دانشجويان انجام شده است. اين پژوهش از جمله پژوهشهای نيمه آزمايشی با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است و نمونه گيری آن به روش تصادفی خوشه ای انجام گرفته است. به اين منظور، تعداد 20 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمايش در 10 جلسه مشاوره گروهی 1.5 ساعته شرکت کردند و يک هفته بعد از آخرين جلسه، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. در اين پژوهش از دو پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه) و پرسشنامه تجربه معنوی غباری و همکاران (1384) به عنوان ابزار سنجش استفاده شد. پرسشنامه افسردگی بک برای سنجش ميزان افسردگی آزمودنی ها و سنجش تاثير آموزش ارايه شده، و پرسشنامه تجربه معنوی غباری و همکاران (1384) برای سنجش ميزان معنويت آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد که تفاوت ميان گروه آزمايش و کنترل معنادار بوده است، يعنی مداخلات معنوی شامل دعا، بخشودگی، مراقبه متعالی، معنايابی، موجب کاهش افسردگی در دانشجويان دختر شده است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3568