برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ارايه و تبيين مدل انگيزشی مبتنی بر معنويت کارکنان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله فرهنگي، علي اكبر- رستگار، عباس علي
عنوان فارسی مجله دانشور رفتار
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1385
ماه یا فصل انتشار دی ماه
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله انگيزش در کار، پديده های چند وجهی است که نمی توان آن را مستقيما به وسيله يک متغير واحد سنجيد، انگيزش در کار به صورت مجموعه ای از نيرو های درونی و بيرونی است که آغاز، شکل، جهت، شدت و مدت رفتار مربوط به کاری را تعيين می کند. همچنين انگيزش در کار، نتيجه تلفيق خصيصه های فردی، ماهيت کار و ويژگی های محيط کاری است. هر چند برای تبيين، توجيه، تشريح و کنترل جنبه های مختلف انگيزش در کار کارکنان، تئوری های گوناگونی ارايه شده اما بيش تر آن ها در يکپارچه ساختن ساحت های گوناگون وجودی انسان و در ارايه چارچوبی جامع در برانگيختگی کارکنان در کارشان فقيرند. مقاله ای که پيش رو داريد، مدلی نسبتا جامع در زمينه انگيزش در کار کارکنان با ابعاد وجودی زيستی، اجتماعی، روانی و معنوی يک فرد در سازمان است که تحت عنوان «مدل انگيزشی مبتنی بر معنويت کارکنان» طراحی و تبيين شده است. اين مدل دارای ابعاد چهارگانه ارتباط فرا فردی، ارتباط درون فردی، ارتباط ميان فردی و ارتباط برون فردی با نشان گر های مربوط به آن است که نتيجه اش «معنويت» خواهد بود. به عبارت ديگر، «معنويت» با چهارگونه ارتباط يک فرد با نيروی برتر (خدا)، با خويشتن خويش، با ديگران و با محيط تعريف شده که هر يک از آن ها با بخشی از ساحت های وجودی انسان مربوط می شوند؛ بدين معنا که ارتباط فرا فردی با ساحت معنوی، ارتباط درون فردی با ساحت روانی، ارتباط ميان فردی با ساحت اجتماعی و ارتباط برون فردی با ساحت زيستی انسان سر و کار دارند. همچنين چهارگونه ارتباطاتی مذکور کار با معنا، هدفمند، خود شکوفايی در کار و به هم پيوستگی با هر چيز در محيط کاری و طبيعی را به ارمغان خواهند آورد، و سرانجام هر يک از آن ها در انگيزش در کار کارکنان موثر خواهند بود. بر اساس تحقيقاتی که به منظور آزمون فرضيه های مدل به روش های تحليل مسير و تحليل عاملی تاييدی در دو سطح صف و ستاد در دانشگاه تهران انجام گرفت. کارکنان دانشگاه تهران بر اين عقيده بودند که ارتباط ميان فردی و ارتباط برون فردی در انگيزش در کارشان موثرند، اما در نظر آنان ارتباط فرافردی و ارتباط درون فردی در برانگيختگی در کارشان رابطه ای ندارد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3568