برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی سلامت معنوی در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله رضايي، محبوبه- سيدفاطمي، نعيمه- حسيني، فاطمه
عنوان فارسی مجله حيات
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بيماری لازم است. مواجهه با سرطان موجب ايجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. اين مطالعه با هدف شناخت سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی انجام گرفته است. روش بررسی: اين مطالعه از نوع توصيفی مقطعی است که در مورد 360 بيمار مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی در مراکز آموزش درمانی منتخب دانشگاه های علوم پزشکی ايران و تهران در سال 1385 انجام گرفته است. در اين مطالعه از پرسشنامه سلامت معنوی Paloutzian وEllison (1982) استفاده شد. روش نمونه گيری از نوع مستمر بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفی، آزمون های مجذور کای، ضريب همبستگی پيرسون و نرم افزارSPSS v.11 تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين کل نمره سلامت معنوی بيماران 14.36±98.35 و ميانگين نمره سلامت مذهبی و وجودی آن ها به ترتيب 5.92±54.67 و 10.01±43.67 بود. بين سن، وضعيت تاهل و سطح تحصيلات بيماران با سلامت معنوی آن ها ارتباط معنادار وجود داشت (P<0.001) . نتيجه‏گيری: نتايج نشان داد سطح سلامت معنوی اين بيماران در محدوده بالا قرار دارد. همچنين سطح سلامت مذهبی بيماران بالاتر از سلامت وجودی آنان است که با توجه به فرهنگ جامعه ما اين امر طبيعی به نظر می رسد. بين سلامت معنوی بيماران و اکثر مشخصات فردی آن ها ارتباط معنادار وجود دارد. لذا به نظر می رسد در مراقبت از اين بيماران بايد به مشخصات فردی آنان توجه کافی مبذول شود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.037 seconds with 742 queries by yektaweb 3568