برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی طراحی و روان سنجی «مقياس سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي»
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله رسولي، مريم- يغمايي، فريده- علوي مجد، حميد- سعيدالذاكرين، منصوره
عنوان فارسی مجله مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۵
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روان سنجی، سازگاری معنوی، نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: از آن جا که ابزارهای کمی برای اندازه گيری سازگاری معنوی ساخته شده و هيچ يک از آنها متناسب با شرايط فرهنگی و اجتماعی نوجوانان ايرانی نمی باشد، در اين پژوهش، ساخت يک مقياس روا و پايا برای اندازه گيری سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی مورد توجه قرار گرفته است. روش: اين پژوهش، در دو بخش کيفی و کمی انجام شد. در بخش کيفی برای ساخت گويه های مقياس، با 15 نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی مصاحبه نيمه ساختار يافته انجام شد. در بخش کمی، شاخص روايی محتوا، صوری، سازه و ملاکی مقياس به همراه ضرايب پايايی (آلفای کرونباخ و پايايی به روش بازآزمايی) مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها: تحليل عاملی اکتشافی برای بررسی سازه عاملی مقياس نشان داد که سه عامل بيانگر %55.29 واريانس بودند. همبستگی نمره های مقياس با مقياس نگرش معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی 0.897 و با مقياس اميدواری نوجوانان 0.274 بود. اندازه گيری پايايی، ضريب آلفای مقياس را 0.964 و ضريب همبستگی بازآزمايی به فاصله 3 هفته را 0.712 به دست داد. نتيجه گيری: مقياس سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی، می تواند ابعاد مختلف سازگاری معنوی را در اين نوجوانان اندازه گيری کند و از روايی و پايايی بالايی برخوردار است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816