برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله ترقي جاه، صديقه- نوابي نژاد، شكوه- بوالهري، جعفر- كيامنش، عليرضا
عنوان فارسی مجله تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1386
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۱۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، گروه درمانی شناختی، گروه درمانی معنوی،‌ دانشجويان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی اين پژوهش مقايسه ميزان تاثير دو رويکرد روان درمانی گروهی شناختی- رفتاری و معنوی در کاهش ميزان افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران است. آزمودنی های پژوهش از طريق اطلاعيه که در مرکز مشاوره و خوابگاه دانشگاه تربيت معلم حصارک و شهيد بهشتی زده شده بود به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند. سپس از آنها‌ آزمون افسردگی بک به عنوان پيش آزمون گرفته و آنگاه با مصاحبه تشخيصی افسردگی آنها تاييد شد. سپس به طور تصادفی در سه گروه که دو گروه آزمايشی و يک گروه کنترل بود قرار گرفتند. افراد انتخاب شده هيچ کدام دارو مصرف نمی کردند. يک گروه آزمايشی در ده جلسه گروه درمانی شناختی- رفتاری و گروه ديگری در ده جلسه معنويت درمانی شرکت نمودند، و گروه گواه هيچ مداخله روانشناختی دريافت نکردند. در پايان مداخله درمان هر سه گروه بار ديگر با آزمون يادشده مورد ارزيابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t وابسته و مستقل و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته های پژوهش نشان داد که: در مقايسه ميانگين نمرات افسردگی سه گروه قبل از درمان تفاوت معناداری وجود ندارد. گروه درمانی شناختی- رفتاری و معنويت درمانی به طور معناداری (P<0.01) در کاهش افسردگی دانشجويان موثر بوده است. در مقايسه ميانگين نمرات افسردگی پس آزمون گروه درمانی شناختی و معنويت درمانی با مقايسه با گروه کنترل تفاوت معناداری (P<0.01) در کاهش افسردگی دانشجويان به وجود آمده است و اثربخشی روش دوم بارزتر بوده است، ولی در مقايسه دو روش آزمايشی با هم تفاوت معناداری مشاهده نشد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256