برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی نگرش پرستاران به معنويت و مراقبت معنوی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله مظاهري، منير- فلاحي خشكناب، مسعود- سادات مداح، سيد باقر- رهگذر، مهدي
عنوان فارسی مجله پايش
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش، معنويت، مراقبت معنوی، پرستار
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پرداختن به نيازهای معنوی، جزء ضروری مراقبت کل نگر در پرستاری شناخته شده است. هدف اين مطالعه، تعيين نگرش پرستاران مرکز آموزشی ـ درمانی روان پزشکی رازی به معنويت و مراقبت معنوی است که به روش مقطعی انجام گرديد. جامعه پژوهش شامل تعداد 107 نفر از پرستاران مرکز آموزشی ـ درمانی روان پزشکی رازی بود که همگی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقياس سنجش معنويت و مراقبت معنوی (Spirituality and Spiritual Care Rating Scale-SSCRS) بود. داده ها پس از جمع آوری به وسيله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری من ويتنی، کای دو ، کروسکال واليس و کولموگروف اسپيرينوف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاکی از آن بودند که ميانگين نمره نگرش به معنويت و مراقبت معنوی، 63.40 با انحراف معيار 7.57 و نمرات اکثريت جامعه پژوهش بين 33 تا 92 که حداکثر نمره پرسشنامه بوده، قرار داشته اند. اين امر نشان دهنده آن است که نگرش به معنويت و مراقبت معنوی در پرستاران مرکز آموزشی ـ درمانی روان پزشکی رازی در سطح مثبت و بالايی قرار دارد (اکثريت جامعه در صدک سوم قرار داشتند). بررسی ارتباط متغيرهای شغلی مندرج در پرسشنامه با نگرش به معنويت و مراقبت معنوی نشان داد. پرستاران نگرش مثبت به معنويت و تمايل به ارايه مراقبت های معنوی دارند و فراهم آوردن بستر مناسب برای ارايه اين مراقبت ها می تواند سبب انجام آنها گردد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816