برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ارتباط سلامت معنوی و کيفيت زندگی در مبتلايان به مولتيپل اسکلروزيس
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله اله بخشيان، مريم- جعفرپورعلوي، مهشيد- پرويزي، سرور- حقاني، حميد
عنوان فارسی مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مولتيپل اسکلروزيس، کيفيت زندگی، معنويت، مذهب، سلامت
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: سلامت معنوی يکی از مفاهيم بنيادين در بيماری های مزمن است، که با ايجاد معنا و هدف در زندگی به عنوان رويکردی مهم در ارتقا سلامت عمومی و کيفيت زندگی در نظر گرفته می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی و کيفيت زندگی در مبتلايان به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن MS ايران طرح ريزی شد. مواد و روش کار: اين مطالعه همبستگی توصيفی بر روی 236 بيمار 57-20 ساله عضو انجمن MS ايران که به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند در سال 1387 انجام شد. اطلاعات از طريق پرسشنامه های سلامت معنوی و کيفيت زندگی جمع آوری و تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمون t مستقل و ضريب همبستگی پيرسون انجام و p£0.05 معنی دار تلقی گرديد. يافته ها: سلامت معنوی در اکثر اين بيماران در حد متوسط (%97/9) بود. بين سلامت معنوی در بعد مذهبی و کيفيت زندگی در بعد روانی ارتباط معنی داری وجود داشت. در بعد وجودی نيز با کيفيت زندگی در هر دو بعد جسمی (p=0.04) و روانی (p£0.0001) ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتيجه گيری: با توجه به نتايج می توان به ضرورت تقويت بعد معنوی سلامت به عنوان عاملی تاثيرگذار بر کيفيت زندگی در اين بيماران پی برد. اين نکته کليدی در کشوری با باورهای فکری، فرهنگی و مذهبی مانند ايران می تواند در طراحی برنامه های مراقبتی - درمانی برای اين گونه بيماران مفيد و ضروری باشد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3844