برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مراکز همودياليز وابسته به دانشگا
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله حجتي، حميد- قرباني، مصطفي- نظري، رقيه- شريف نيا، سيدحميد- آخوندزاده، گلبهار
عنوان فارسی مجله اصول بهداشت رواني
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دعا، سلامت معنوی، همودياليز
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فقدان سلامت معنوی زمينه ساز بسياری از مشکلات روانی، عوارض جسمی و اجتماعی خصوصا در بيماری های مزمن خواهد بود. معنويت به همراه نيروهای مذهبی مثل دعا، نقش مهمی را در قبول بيماری ها ايفا می کنند. لذا اين مطالعه با هدف بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی بيماران همودياليزی انجام گرفت. روش کار: در اين پژوهش توصيفی تحليلی 245 بيمار که جهت انجام همودياليز در سال 1388 به بيمارستان های استان گلستان مراجعه نموده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات از طريق پرسش نامه تناوب دعای مراويگليا و سلامت معنوی پولوتزين و اليسون جمع آوری شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 توسط آمار توصيفی و آمار استنباطی (کروسکال واليس، ضريب همبستگی اسپيرمن و آناليز واريانس و آزمون تعقيبی توکی) تحليل گرديدند. يافته ها: ميزان تناوب دعا در 98 درصد آزمودنی ها در سطح بالا گزارش گرديد. اکثر بيماران دعا را در ابعاد نگرش (78%)، تجربه دعا (81%) و آداب دعا (98%) در سطح بالايی بيان داشتند. سلامت معنوی 72 درصد بيماران در سطح بالا بود. هم چنين بين تناوب دعا با سلامت معنوی، قوميت، سطح تحصيلات و شغل ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). نتيجه گيری: بيماران همودياليزی که تناوب دعای بيشتری داشتند از سلامت معنوی بالاتری برخوردار بودند. لذا با توجه به فرهنگ غالب مذهبی در جامعه ايرانی، توجه به بعد معنوی و مذهبی بيماران ضروری به نظر می رسد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781