برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مرکز همودياليز بيمارستان امام رض
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله حجتي، حميد- مطلق، معصومه- نوري، فرشته- شريف نيا، سيدحميد- محمدنژاد ،اسماعيل- حيدري ، بهروز
عنوان فارسی مجله پرستاري مراقبت ويژه
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تناوب دعا، سلامت معنوی، همودياليزی، آمل
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: يکی از زمينه های عمده بيماری ها و مشکلات روانی و عوارض جسمی و اجتماعی احساس پوچی، بيهودگی و تزلزل روحی است که از فقدان بعد معنوی افراد سرچشمه می گيرد. برای همين وقتی سلامت معنوی به طور جدی به خطر بيفتد، فرد دچار اختلالات روحی مثل احساس تنهايی، افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی می شود. هدف: اين پژوهش يک مطالعه توصيفی تحليلی از نوع مقطعی می باشد که به منظور بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران همودياليزی مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا شهر آمل در سال 1388 انجام گرفت. روش کار: نمونه اين پژوهش 85 نفر که شرايط مطالعه را داشتند. نمونه گيری به صورت مبتنی بر هدف صورت گرفت. اطلاعات از طريق پرسشنامه تناوب دعا مراويگليا (2002) و سلامت معنوی پولوتزين و اليسون (1989) جمع آوری شد. سپس بعد وارد نمودن در نرم افزار آماری spss16 توسط آمار توصيفی (جداول، نمودار، ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطی (کروسکال واليس، ضريب همبستگی پيرسون و آناليز واريانس و آزمون تعقيبی توکی) مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. نتايج: در 96% واحدهای پژوهش ميزان تناوب دعا در سطح بالا بود. که ابعاد دعا به ترتيب بيشترين درصد 96% آداب دعا، 85% تجربه دعا و 87% نگرش، در سطح بالايی قرار داشتند. سلامت معنوی در بيشترين درصد 75% در سطح بالا بود. همچنين بين تناوب دعا با سلامت معنوی ارتباط معنی داری يافت نشد. (r=0.3) ساير نتايج بين تناوب دعا با تاهل (r=0.4) و سلامت معنوی با سن (P<0.01) ارتباط معنی داری را نشان داد. نتيجه گيری: با توجه به فرهنگ غالب مذهبی در جامعه ايرانی و اعتقادات مردم، انتظار تاثيرات مذهبی به عنوان يک منبع سازگاری می رود. لذا ضرورت دارد. کادر بهداشتی در مراقبت از بيماران به بعد معنوی و مذهبی بيماران توجه داشته باشند. تا با اجرای احکام شرعی که امروزه به عنوان مراقبت های مذهبی مطرح است. شاهد تاثير اين گونه مراقبت ها و ايجاد احساس آرامش و تسريع بهبودی در بيماران باشيم.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3855