برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی اثربخشی آموزه های دينی برگرفته از داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش روابط دختر و پسر دانشجويان دختر خ
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله شهپر، مژگان- سوداني، منصور- خدري، غلام حسين
عنوان فارسی مجله تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله داستان حضرت يوسف (ع)، نگرش، روابط دختر و پسر
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزه های دينی برگرفته از داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش روابط دختر و پسر انجام شد. جامعه آماری اين پژوهش را کليه دانشجويان دختر خوابگاهی فنی و حرفه ای شهرستان اهواز تشکيل می دهند که در سال تحصيلی 86-87 در دو خوابگاه (نرجس و پرديس) سکونت داشته و شامل 191 نفر بودند. نمونه آماری پژوهش شامل 34 نفر دانشجوی دختر دارای نگرش مثبت به روابط دختر و پسر بودند. روش نمونه گيری با توجه به هدف پژوهش، بدين شيوه اجرا شد که ابتدا آزمون نگرش نسبت به روابط دختر و پسر بر روی همه دانشجويان اجرا گرديد و پس از نمره گذاری افرادی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که در آزمون مذکور نمره بالاتری کسب نموده بودند. سپس دانشجويان يک خوابگاه بطور تصادفی به عنوان گروه آزمايش و دانشجويان خوابگاه ديگر به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شدند. متغير مستقل طی 8 جلسه 90 دقيقه ای روی گروه آزمايش اجرا و گروه گواه هيچ گونه مداخله ای دريافت ننمودند. در پايان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده های بدست آمده با توجه به فرضيه های تحقيق توسط آزمون t گروه های مستقل و تحليل چند واريانس چند متغيری (مانوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد که آموزش داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش دانشجويان نسبت به روابط دختر و پسر موثر بوده است. سطح معناداری در اين پژوهش a=0.05 در نظر گرفته شد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256