برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تصور از خدا در روشهای تربيت دينی متفاوت
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله صادقي، منصوره السادات- مظاهري، محمدعلي- حيدري، محمود
عنوان فارسی مجله مجله روانشناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1386
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۶۲
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصور از خدا، روشهای تربيت دينی، ‌روابط موضوعی، ‌دلبستگی، يادگيری اجتماعی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت «تصور از خدا در روشهای تربيت دينی متفاوت» طراحی و اجرا گرديد. تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند و «پرسشنامه تصور از خدا» (مظاهری و همکاران، 1384؛ بازسازی مقياس لارنس، (1997. «سياهه روش تربيت دينی:‌ پرسشنامه محيط خانوادگي» (نقاشان، 1358؛ به نقل از آقاجری، (1374 و پرسشنامه محقق ساخته (در خصوص تلاش والدين برای تربيت دينی فرزندان) را تکميل کردند. نتايج تحليل واريانس دوراهه نشان داد، تفاوت تمام زيرمقياسهای آزمون تصور از خدا:‌«تاثيرپذيري»، «مشيت الهي»،‌ «پذيرندگي»، «خيرخواهي»،‌ «حضور» و «چالش» در سبک های تربيتی و تفاوت زيرمقياسهای «تاثيرپذيري» و «مشيت الهي» در دو گروه از والدين «والدينی که در تربيت دينی فرزندشان تلاش داشتند» و «والدينی که در تربيت دينی فرزندشان تلاش نداشتند»، به تفکيک معنادار می باشد. اما تفاوت زيرمقياسهای تصور از خدا در تعامل سبک های تربيتی و دو گروه والدين معنادار نمی باشد. همچنين تجزيه و تحليل نهايی نمرات به دست آمده توسط آزمون تعقيبی شفه نشان داد که اکثر تفاوتهای معنادار، در «تصور شخصی از خدا»، در بين سبک های تربيتی «مقتدرانه» و «مسامحه کارانه» می باشد، به طوری که مثبت ترين تصور از خدا در روش تربيتی مقتدرانه و منفی ترين تصور از خدا در روش تربيتی مسامحه کارانه ديده شده است. در تبيين نتايج فوق به ارتباط والد - کودک در دوران کودکی با توجه به نظريه های روابط موضوعی، دلبستگی و يادگيری اجتماعی اشاره شده است. اين نظريه ها فرض می کنند که ارتباط بهينه والد - کودک،‌ تصور مثبت تری را از خدا در کودک شکل می دهد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256