برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی دينداری، خودکنترلی و گرايش به مصرف مواد در دانشجويان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله خداياري فرد، محمد- شهابي، روح اله- اكبري زردخانه سعيد
عنوان فارسی مجله رفاه اجتماعي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۱۵
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خودکنترلی، دانشجو، دينداری، سوء مصرف مواد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله طرح مساله:. علی رغم اقدامات بسياری که در بخش کاهش عرضه در کشور انجام شده است، به نظر می رسد هنوز شناسايی عواملی که بتواند منجر به پيشگيری از مصرف مواد شود، از اهميت بيشتری برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش دينی و خودکنترلی با گرايش به مصرف مواد بوده است. روش: گروه نمونه متشکل از 386 دانشجوی پسر دوره کارشناسی دانشگاه تهران بوده است که به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای انتخاب گرديدند. ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بوده است از «مقياس تجديدنظر شده می بارگی مک اندرو» (MAC-R)، «مقياس پذيرش اعتياد» (AAS)، مقياس دينداری و مقياس تجديدنظرشده خودکنترلی. يافته ها تحليل هم پراکنش (کوواريانس) چندمتغيری نشان داد که بين سطح دينداری فرد و گرايش به مصرف مواد رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنين بين خودکنترلی پايين و گرايش به مصرف مواد رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. نتيجه گيری: دينداری می تواند از گرايش فرد به مصرف مواد پيشگيری نمايد. از اينرو به والدين و مراکز آموزشی پيشنهاد می شود که با تقويت باورهای دينی در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد از احتمال گرايش آن ها به مصرف مواد جلوگيری شود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256