برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ساخت آزمون باور دينی و هنجاريابی آن برای دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله جعفري، عليرضا- صدري، جمشيد
عنوان فارسی مجله فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هنجاريابی، آزمون باور دينی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله برای برنامه ريزی در جامعه اسلامی در زمينه باور دينی و چگونگی ايجاد و تقويت آن در جوانان که قشر عظيمی از نيروهای جامعه را تشکيل می دهند، ضرورت شناخت ميزان باور دينی و نيز اندازه گيری آن، نياز به ابزاری مناسب برای نيل به اين هدف بود لذا آزمون باور دينی در اين راستا ساخته و هنجاريابی شد. در اين پژوهش از روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای استفاده شد و گروه نمونه شامل 656 نفر بود که تعداد 348 نفر پسر و 308 نفر دختر بودند. روش پژوهش توصيفی بود و ابزار اندازه گيری آزمون محقق ساخته که 47 سوال داشت. با توجه به تقسيم بندی پرسش نامه به حيطه های موضوعی هفت گانه (توحيد، نبوت، معاد، عدل، امامت، احکام و اخلاق) برای انتخاب سوالات مناسب از همبستگی هر سوال با کل پرسش نامه و نيز تحليل عاملی استفاده شد و در نتيجه سوالات ضعيف حذف و تعداد چهل سوال انتخاب گرديد. طرح پژوهشی يک طرح روانسنجی بود که در آن يک آزمون ساخته و هنجاريابی گرديد. اعتبار اين آزمون با استفاده از آلفای کرنباخ (90/ (=?بدست آمد و با توجه به نظر متخصصين (روايی محتوايی) و همبستگی آزمون با سنجش تکميلی (روايی ملاکی) و نيز تفاوت معنی دار در مقايسه ميانگين های گروه های مذهبی و افراد عادی از نظر مذهبی بودن (روايی سازه) آزمون از روايی بالايی برخوردار بوده با توجه به يافته های پژوهش بين ميانگين های باور دينی دختران و پسران تفاوت معنی دار بود (دختران در مقايسه با پسران از باور دينی بالاتری برخوردار بودند) اما از لحاظ رشته تحصيلی تفاوت بين ميانگين های دانشجويان رشته های تحصيلی مختلف معنی دار نبود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816