برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ساختار عاملی، پايايی و روايی مقياس نگرش سنج دينی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله ابراهيمي، امراله- نشاط دوست، حميدطاهر- كلانتري، مهرداد- مولوي، حسين- اسدالهي، قربان علي
عنوان فارسی مجله فصلنامه اصول بهداشت رواني
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۰۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش سنجی دينی، تحليل عوامل، روايی، پايايی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از انجام اين مطالعه تعيين ساختار عاملی، روايی سازه و پايايی مقياس نگرش سنج دينی و تغيير و تعديل آن به منظور آماده سازی جهت کاربرد در پژوهش های بالينی بود. روش کار: 80 بيمار سرپايی مراجعه کننده به درمانگاه های روان پزشکی نور و نواب صفوی اصفهان، به طور تصادفی انتخاب شدند. گروه کنترل، شامل 80 نفر غير بيمار بوده که با گروه بيماران از نظر سن، جنس و ميزان تحصيلات همتا شده بودند. هر دو گروه توسط مقياس نگرش سنج دينی 40 سوالی (خداياری فرد و همکاران) مقياس نگرش های ناکارآمد (DAS)، پرسش نامه ی سلامت عمومی (GHQ-28) ارزيابی شدند. داده های مربوط به اين مطالعه تحت برنامه SPSS با استفاده از روش های تحليل عوامل و تعيين پايايی، تجزيه و تحليل گرديدند. نتايج: با روش تحليل عوامل مولفه های اساسی، 4 عامل از مقياس نگرش سنجی دينی استخراج شد. اين عوامل نسبتا مستقل بودند. همبستگی درونی سوال ها با يکديگر و با نمره کل محاسبه شد. بر اساس داده های مذکور، سوال های ضعيف حذف شدند و نهايتا نسخه 25 سوالی تهيه و مجددا ارزيابی شد. آلفای کرونباخ مقياس 0.954 و ضريب اسپيرمن- براون 0.948 به دست آمد. آلفای کرونباخ سوال های مقياس تجديدنظر شده نسبت به نسخه ی اصلی، افزايش قابل توجهی را نشان داد. روايی سازه از طريق همبستگی نمرات مقياس تجديد نظر شده ی نگرش سنج مذهبی و مقياس سلامت عمومی در بين بيماران مبتلا به اختلالات خلقی و وسواسی اجباری و هم چنين همبستگی بين عوامل و آيتم ها تعيين گرديد. بحث: با توجه به محدوديت های جسمانی و روان شناختی بيماران که موجب می شود آن ها نتوانند به پرسش نامه های طولانی با دقت پاسخ دهند، نسخه 25 سوالی نگرش سنج دينی روايی بيشتری داشته، شاخص های روان سنجی آن در حد بالايی بوده و می تواند به عنوان يک شاخص معتبر برای تعيين نگرش دينی بيماران و جمعيت عادی مورد استفاده قرار گيرد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256