برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی فاصله نسلی با تاکيد بر وضعيت دينداری و ارزشهای اجتماعی مطالعه موردی شهر دهدشت در سال ۱۳۸۲
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله رباني خوراسگاني، رسول- صفايي نژاد، فتحيان
عنوان فارسی مجله مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فاصله نسلی، دينداری، ارزش اجتماعی، تحول فرهنگی، نسل جوان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با عنوان «فاصله نسلی با تاکيد بر وضعيت دينداری و ارزشهای اجتماعي» در سال 1382 هجری شمسی به شيوه پيمايش و از طريق مصاحبه ساختمند در قالب يک پرسشنامه 64سوالی در نمونه ای با حجم 220 نفر از افراد بالای 15 سال در شهر دهدشت به اجرا در آمد. هدف کلی تحقيق پی بردن به پيامد ها و آثار تغييرات اجتماعی فرهنگی بر فاصله نسلی بود. در کنار آن اهداف فرعی ديگری نظير بررسی تطبيقی نسل جوان و بزرگترها در شاخصهای دينداری و ارزشهای اجتماعی مد نظر بوده است. چارچوب نظری اين تحقيق مبتنی بر نظريه فراماديگری رونالد اينگلهارت پژوهشگر تحولات ارزشی و فرهنگی می باشد. اينگلهارت پس از حدود دو دهه پژوهشهای تجربی نتيجه می گيرد که در کشورهای پيشرفته صنعتی تحولی از ارزشهای مادی به فرامادی به وقوع پيوسته است که روند اين تحول را در جهت کاهش نگرشهای دينی جوانان و گرايش بيشتر آنها به ارزشهای فرامادی در مقايسه با بزرگترها می داند. در اين تحقيق با توجه به موضوع و مساله اصلی تحقيق و نيز چارچوب نظری آن دو فرضيه مورد آزمون قرار گرفتند: 1) بين نسل جوان و بزرگترها از لحاظ ميزان دينداری کلی رابطه وجود دارد. 2) بين اولويتهای ارزشی نسل جوان و بزرگترها رابطه وجود دارد. بر اساس نتايج حاصل از آزمونهای آماری توصيفی و استنباطی بکار گرفته شده در اين پژوهش هردو فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفتند که حکايت از وجود تفاوتهايی بين دو گروه مورد مقايسه در متغيرهای مورد سنجش دارد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816