برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مطالعه ميزان پايبندی دينی جوانان شهر اهواز
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله آهن كوب نژاد، محمدرضا
عنوان فارسی مجله پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين پژوهش بررسی ميزان تقيد به دين در جوانان شهر اهواز است. پرسشنامه سنجش دين داری مسلمانان که بر اساس الگوی گلاک و استارک تهيه شده است، به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و چند سوال به عنوان نظرخواهی از جوانان در مورد وضعيت دين در جامعه به آن افزوده گرديد. پس از تکميل پرسشنامه های تحقيق که به صورت مراجعه حضوری به منازل انجام شد، داده ها با رايانه و با نرم افزار SPSSتجزيه و تحليل گرديد. جامعه آماری شامل 814 نفر از جوانان 29-18 سال شهر اهواز است با روش نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که دينداری جوانان شهر اهواز در ابعاد اعتقادی و عاطفی قوی تر و بر اساس طيف ليکرت، بين زياد و خيلی زياد قرار دارد، اما در ابعاد پيامدی و مناسکی ضعيف تر بوده و نزديک به متوسط قرار دارند و نمره کل دين داری جوانان نيز در حد بالاتر از متوسط و نزديک به زياد به دست آمد. همچنين از نظر جنسيت در همه ابعاد دين داری، ميانگين نمره جوانان دختر بالاتر از جوانان پسر بوده است. علاوه بر اين، از ديدگاه جوانان شهر اهواز مهم ترين علت دين گريزی جوانان مشکلات معيشتی و اقتصادی کشور و نارضايتی از مسوولان در اين زمينه است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.037 seconds with 742 queries by yektaweb 3568