برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی آسيب شناسی تربيت دينی دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله رهنما، اكبر- طباطبايي، فرزانه- عليين، حميد
عنوان فارسی مجله دانشور رفتار
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1385
ماه یا فصل انتشار اسفند
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسيب شناسی دينی، دانش آموز، مدير، مدرسه راهنمايي
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اساسی پژوهش حاضر، شناسايی عوامل آسيب زای عمده در تربيت دينی دانش آموزان مقطع راهنمايی شهر تهران از ديدگاه مديران مدارس آن ها بوده است. جامعه آماری، مديران مدارس راهنمايی مناطق 19 گانه شهر تهران بوده که در سال تحصيلی 1382-83 در يکی ازمدارس راهنمايی به کار اشتغال داشته اند. به روش نمونه گيری خوشه ای (چند مرحله ای) از ميان 850 نفر از آنان، تعداد 230 نفر به عنوان نمونه آماری برگزيده شده اند. روش پژوهش از نوع توصيفی - تحليلی بوده و به منظور آزمون فرضيه های تحقيق، از پرسشنامه محقق ساخته که روايی آن از طريق سنجش تجانس درونی سوالات و پايايی آن به روش دو نيمه کردن و با استفاده از فرمول اسپيرمن - براون به ترتيب 0.37 و 0.77 محاسبه گرديده استفاده شده است. يافته های تحقيق حاکی از آن است که: .1 محتوای کتب درسی مربوط به ترتيب دينی از عوامل آسيب زا در تربيت دينی دانش آموزان دوره راهنمايی شهر تهران است. .2 وجود و يا عدم وجود برخی ويژگی ها و خصوصيات در معلمان دينی و پرورشی می تواند از عوامل آسيب زا در تربيت دينی دانش آموزان دوره راهنمايی شهر تهران باشد. .3 محيط مدرسه و عوامل مربوط به آموزشگاه می تواند از عوامل موثر آسيب زا در تربيت دينی دانش آموزان راهنمايی شهر تهران باشد. .4 خانواده و اجتماع، از عوامل موثر در تربيت دينی دانش آموزان دوره راهنمايی هستند که نگرش منفی آنان نسبت به تربيت دينی از عوامل آسيب زا در اين حيطه است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781