برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دينی و سبک زندگی بر اساس نظريه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه، سال ۱۳۸۸
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله ابوالحسن تنهايي، حسين- خرمي، شمسي
عنوان فارسی مجله
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باورهای دينی، سبک زندگی، جلو صحنه، پشت صحنه، خود، چارچوب، دربسته، ساخته
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر بر اساس نظريه و روش گافمن به بررسی جامعه شناختی رابطه باورهای دينی با سبک زندگی در شهر کرمانشاه سال 1388 پرداخته است. اين پژوهش با چهارچوب نظری و روش شناختی «اروينگ گافمن»، از نظريه پردازان مکتب کنش متقابل انجام گرفته است. پژوهشگر درصدد بوده تا رابطه باورهای دينی با سبک زندگی افراد را در جلو صحنه و پشت صحنه زندگی آنان مورد بررسی قرار دهد. برای رسيدن به اين اهداف از روش ميدانی و شيوه مشاهده مشارکتی و مصاحبه غيررسمی استفاده شده و با افراد شاخص در گروه نيز مصاحبه غيررسمی به عمل آمده است. نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که افراد در موقعيت جلو صحنه جنبه ای از خود را به نمايش می گذارند که مورد پذيرش ديگران و فرهنگ موجود جامعه باشد. در موقعيت پشت صحنه افراد از آزادی عمل بيشتری برخوردارند، زيرا تحت نظارت هنجارها و قوانين جامعه نيستند و برای حفظ منزلت اجتماعی شان نقشی را ايفا نمی کنند و بنابراين به ميزان بيشتری به خود واقعی شان نزديک می شوند، در حالی که در موقعيت جلو صحنه افراد بيشتر خود اجتماعی شده شان را به نمايش می گذارند. با اين حال با توجه به تحليل مصاحبه های انجام شده با افراد شاخص گروه، ميان باورهای دينی و سبک زندگی افراد چه در جلو صحنه و چه در پشت صحنه ارتباط معناداری برقرار است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816