برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ۲بررسی تاثير گسترش هستی شناسی اسلامی بر فعال سازی مولفه های هوشبهر هيجانی
عنوان انگلیسی An investigation into influence of development of Islamic ontology on activating components of emotional intelligence qu
نویسندگان مقاله دكتر معصومه اسمعيلي
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1386
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثير گسترش هستيشناسی اسلامی بر فعالسازی مؤلفه های هوشبهر هيجانی ميباشد. فرضيه های اين پژوهش عبارتند از: 1. مداخله درمانی مبتنی بر هستی شناسی اسلامی در فعال سازی مؤلفه های هوشبهر هيجانی مؤثر است. 2. مداخله درمانی مبتنی بر هستی شناسی اسلامی در فعال سازی مؤلفه های هوشبهر هيجانی تأثير متفاوتی دارد. ابزاری که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: پرسشنامه هوشبهر هيجانی بار ـ آن (EQ-I) که در ايران توسط دهشيری (1381) هنجاريابی شده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، آزمايشی از نوع پيشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر، مراجعان 35ـ30 ساله زن داوطلب شرکت در برنامه گروه درمانی بوده است. از بين مراجعان 18 نفر برای شرکت در اين برنامه در نظر گرفته شدند که به طور تصادفی در دو گروه آزمايش (n=9) و کنترل (n=9) جايگزين شدند. دادهها توسط تحليل واريانس چندمتغيره يک راهه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتيجه پژوهش نشان داد که اين شيوه درمانی در فعالسازی مؤلفه های هوشبهر هيجانی شرکت کنندگان مؤثر بوده است.
چکیده انگلیسی مقاله This research aims to study influence of development of Islamic ontology on activating components of emotional intelligence quality. It revolves on two hypotheses: 1. Therapeutic intervention based on Islamic ontology is effective in activating components of emotional intelligence quality; 2. Therapeutic intervention based on Islamic ontology has a different impact on activating components of emotional intelligence quality. It is important to note that tool used in the present research is Bar-On EQ-I questionnaire which has been standardized by Dehshiri (2003) in Iran. Methodology applied is experimental using pretest-posttest with control group. Population involved in this research is composed of 18 women (30-35 years old) who have participated in group therapy program. Afterwards، they were randomly divided into two groups – 9 subjects in test group and 9 individuals in control group. Also، data collected were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). Finally، research findings showed that such therapeutic method is effective in activating participators' emotional intelligence quality.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.038 seconds with 742 queries by yektaweb 3568