برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ۳تاملی در سازه های مذهبی و جايگاه آنها در روان شناسی سلامت
عنوان انگلیسی A deliberation on religious structures and their place in health psychology
نویسندگان مقاله دكتر مجيد صدوقي
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1386
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۵
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مذهبی بودن، مشارکت مذهبی، مقابله مذهبی، سلامت روان، روانشناسی سلامت
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Religiousness, Religious participation, Religious coping, Mental health, Health psychology
چکیده فارسی مقاله مجموعه در حال رشدی از پژوهش، اثرات مثبت رفتارها و باورهای مذهبی را بر سلامت جسمانی و روانی نشان داده‌اند. همچنانکه شواهد افزايش مييابد، عناصر مذهبی و معنوی در مدلهای نظری پذيرش بيشتری مييابد. اگرچه مطالعات اخير حکايت از خلاقيت فزايندهای دارد، بايد برای روشن شدن روابط درونی ميان سازههای مذهبی و اثرات همبسته آن با سلامت، مطالعات بيشتری صورت گيرد. مقاله حاضر ضمن ارائه تعاريفی از مفاهيم سلامت و مذهب که با چهارچوب روانشناسی سلامت متناسب است، رابطه مشارکت مذهبی و جهتگيری مذهبی با سلامت روانی را مورد بحث قرار داده است. سپس مفهوم مقابله مذهبی را بررسی و به کنکاش در مدل مقابله مذهبی پارگامنت پرداخته و تلاش کرده است تا مکانيزمهای شناختی و رفتاری را که نقش واسطهای در ارتباط ميان مذهب و سلامت روانی ايفا ميکنند، مورد بررسی قرار دهد. اين مقاله با ذکر مزايا و معايب مقابله مذهبی برای سلامت و ارائه پيشنهادهايی برای تلفيق متغيرهای مذهبی در عرصه پژوهشهای آتی به ويژه در قلمرو روانشناسی سلامت بالينی خاتمه مييابد
چکیده انگلیسی مقاله Many studies have demonstrated positive effects of religious believes and behaviors on physical as well as mental health. As evidence supporting such reality increases، religious and spiritual elements within theoretical models are being accepted more. Although recent studies confirm this، more research should be done in to clarify inter-relations among religious structures and its correlated influences with health. The present article first provides some definitions for concepts "health" and "religion" which are compatible with the framework of health psychology، and discusses on relation between religious participation and religious orientation with mental health. Then، it deals with concept "religious coping" and Pargament's religious coping model so that cognitive and behavioral mechanisms which serve as a mediator between religion and mental health are investigated. Finally، it debates advantages and disadvantages of religious coping for health، and offers some recommendations for including religious variables in the future surveys especially in arena of clinical health psychology.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256