برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه بين ابعاد دينداری با شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان
عنوان انگلیسی A study of relationship between religiousness aspects and happiness of students of Isfahan Girls' High Schools
نویسندگان مقاله دكتر احمد عابدي، عليرضا شواخي ، مريم تاجي
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۵
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بين ابعاد مختلف دينداری (بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد پيامدی، بعد مناسکی) با ميزان شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان»، به دنبال تعيين رابطه و سهم نسبی ابعاد مختلف دينداری در تبيين ميزان شادی دانش آموزان بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقيقات همبستگی بوده است. 240 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با روش نمونه گيری به شيوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و بررسی شدند. داده های بدست آمده با روش رگرسيون چندگانه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و مشخص شد بين ابعاد مختلف دينداری (بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد پيامدی، بعد مناسکی) با ميزان شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه رابطه معنی دار وجود دارد. همچنين نتايج بدست آمده حاکی از آن است که بعد اعتقادی 22/0، بعد مناسکی 19/0 ، بعد پيامدی 17/0 و بعد عاطفی 15/0 به ترتيب پيش بينی کننده و تبيين کننده ميزان شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان بوده اند؛ بنابراين می توان بيان کرد که دينداری و ابعاد مختلف آن در تبيين سلامت روان و ازجمله شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه نقش مهم و بسزايی دارد.
چکیده انگلیسی مقاله This survey aims to study the relationship between various aspects of religiousness and students' happiness. To do this، 240 students of Isfahan Girls' High Schools were selected and studied via multistage cluster sampling. Collected data were analyzed using multiple regression. According to findings، there is a significant relationship between various aspects of religiousness and students' happiness. As a closing remark، it can be said that religiousness and its different aspects have a considerable impact on mental health especially girl students' happiness.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.037 seconds with 742 queries by yektaweb 3571