برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان
عنوان انگلیسی Designing and examining psychometric features of Spiritual Tendencies Questionnaire among Isfahan University students
نویسندگان مقاله احسان شريفي، دكتر حسينعلي مهرابي، دكتر مهرداد كلانتري ، داوود مفتاق
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۵۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گرايش های معنوی، باورهای معنوی، احساس معنويت، خودشکوفائی معنوی، فعاليت های اجتماعی – مذهبی و دانشجويان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Spiritual tendencies; Spiritual Believes; Feeling of spirituality; Spiritual self, actualization; Socio, religious activities; Students
چکیده فارسی مقاله با توجه به اهميت معنويت و رشد معنوی انسان و در نظر گرفتن آن به عنوان بعد چهارم از ديد سازمان بهداشت جهانی، تدوين ابزاری جهت ارزيابی گرايشات معنوی افراد-صرف نظر از دين و مذهب آنها- ، ساخت و هنجاريابی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان، مد نظر اين تحقيق قرار گرفت. روش: بر اين اساس در قالب يک پژوهش از نوع زمينه يابی، تعداد 307 نفر(151 پسرو 156دختر) از دانشجويان دوره های شبانه و روزانه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي87-1386 به شيوه تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه گرايش های معنوی -که شامل 33 سئوال نهايی بود و بر مبنای پيشينه نظری تدوين شده بود- مورد ارزيابی قرار گرفتند. يافته ها: نتايج حاصل از تحليل عاملی مرتبه دوم بيان گر آن بود که پرسشنامه مذکور بر اساس 14/57 درصد واريانس کل، دارای چهار عامل زيربنايی با عناوين «باورهای معنوي»، «تجربه معنوی در زندگي»، «خودشکوفائی معنوي» و «فعاليتهای اجتماعی - مذهبي» می باشد. بررسی مجدد روايی اين پرسشنامه از طريق همبستگی خرده مقياس ها با نمره کل نيز نشان داد که هر چهار عامل استخراج شده دارای ضرايب همبستگی بالا و معناداری با يکديگر و با نمره کل پرسشنامه می باشند (001/0P<). بررسی پايايی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ نيز نشان داد که خرده مقياس «باورهای معنوي» دارای ضريب آلفای 89/0، خرده مقياس «تجربه معنوی در زندگي» دارای ضريب 63/0، «خودشکوفائی معنوي» دارای ضريب آلفای 83/0 و خرده مقياس «فعاليتهای اجتماعی - مذهبي» دارای ضريب آلفای 88/0 می باشد. ضمن اين که ضريب آلفای کل پرسشنامه نيز، 93/0 به دست آمد. بحث در يافته ها: ارزيابی پرسشنامه گرايش های معنوی نشان داد که پرسشنامه مذکور دارای عوامل زيربنايی مطلوب و همبسته برای سنجش گرايش های معنوی افراد می باشد، کما اين که دارای ضرايب پايايی عمدتاً بالايی نيز می باشد. لذا از اين پرسشنامه می توان در جهت ارزيابی گرايشات معنوی در حيطه های تحقيق و درمان استفاده کرد.
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and objective: because of importance of spirituality and human's spiritual development، and also considering spirituality as fourth aspect from World Health Organization perspective، design of a tool evaluating individuals' spirituality tendencies – regardless of their religion – has been taken into consideration. Hence، designing and examining Spiritual Tendencies Questionnaire among Isfahan University students is the main aim of this research. Method: to do the study، 307 subjects (151 male and 156 female) of graduate and postgraduate students of Isfahan University – in years 1386-1387 – were selected using simple random sampling. Afterwards، they were evaluated based on Spiritual Tendencies Questionnaire. Results: according to Chi-square test، it was realized that the questionnaire has four fundamental factors – spiritual believes، spiritual experience in life، spiritual self-actualization، and socio-religious activities – based on total variance 57.14%. Reexamining validity of the questionnaire demonstrated that the mentioned fundamental factors have high as well as significant correlation coefficients with each other and also with the total number of the questionnaire (P<0/001). Moreover، using Cronbach's alpha، reliability of the questionnaire was confirmed. Accordingly، measures of "spiritual believes"، "spiritual experience in life"، "spiritual self-actualization"، and "socio-religious activities" had alpha coefficients 0.89، 0.63، 0.83 and 0.88، respectively. Notably، total alpha coefficient of the questionnaire was equal to 0.93. Discussion: evaluation of Spiritual Tendencies Questionnaire indicated that it has acceptable reliability coefficient to be applied for future research in related areas.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256