برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تاثير آموزش اسلام محور به والدين بر عزت نفس نوجوانان
عنوان انگلیسی A study of impact of providing Islam-based education to parents on adolescents' self-esteem
نویسندگان مقاله بنت الهدي هدايتي، دكتر مريم السادات فاتحي زاده ، دكتر احمد آكوچكيان
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۱۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش تربيتی اسلام محور، عزت نفس، نوجوان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Islam, based education; Self, esteem; Adolescents
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به بررسی تاثير آموزش تربيتی اسلام محور بر روی عزت نفس نوجوانان دختر پرداخته است. جامعه آماری کليه دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر فريدونکنار است. روش نمونه گيری، تصادفی خوشه ای بوده است و تعداد آزمودنی ها 30 نفر بود که در دو گروه آزمايش و کنترل به صورت تصادفی گماشته شدند و پرسشنامه عزت نفس اليس پوپ و پرسشنامه دموگرافيک را تکميل نمودند. داده ها در سطح آمار توصيفی (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطی (تحليل چند متغيری رگرسيون، آزمون لوين و تحليل مانوا) بررسی شد. نتايج پژوهش نشان داد که آموزش تربيتی اسلام محور بر عزت نفس کلی (000/0=p و 000/0 = p)، عزت نفس خانوادگی (001/0=p و 003/0=p)، در دو مرحله پس آزمون و پيگيری مؤثر بود. آموزش تربيتی اسلام محور بر عزت نفس تحصيلی (545/0 = p ، 345/0= p) در هر دو مرحله ارزيابی مؤثر نبود. همچنين آموزش تربيتی اسلام محور بر عزت نفس جسمانی نوجوانان در مرحله پس آزمون معنادار بود (000/0=p) و در مرحله پيگيری (177/0=p) معنادار نبود. آموزش تربيتی اسلام محور بر عزت نفس اجتماعی در پس آزمون موثر بود (000/0=p )، اما در پيگيری مؤثر نبود (062/0=p)؛ درنتيجه آموزش تربيتی اسلام محور بر بهبود عزت نفس جسمانی و اجتماعی در پس آزمون مؤثر است.
چکیده انگلیسی مقاله The present survey deals with the impact of Islam-based education on girl adolescents' self-esteem. Research sample is composed of high school girl students in Fereidoonkenar. Using random cluster sampling، 30 subjects in the form of two groups – test and control – were given Alice Pope's Self-esteem Questionnaire as well as demographic questionnaire to fill. As a result of analyzing data via both descriptive and inferential statistics، research findings show that Islam-based education has had impact on general self-esteem (P=0.000 and P=0.000)، family self-esteem (P=0.001 and P=0.003) in pre-test and post-test courses. Yet، it has not had any influence on education self-esteem (P=0.545 and P=0.345) in both courses. Also، the impact of Islam-based education was significant (P=0.000) on adolescents' self-esteem at post-test course، while its influence was not significant (P=0.177) at follow-up courses. In addition، Islam-based education has had impact on social self-esteem in post-test course (P=0.000)، whereas it has not had any influence at follow-up course (P=0.062). finally، it should be noted that Islam-based education has impact on physical and social self-esteem in post-test course.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256