برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج
عنوان انگلیسی A study of the effectiveness of hajj rituals in the mental health of hojjaj
نویسندگان مقاله محمد رضا احمدي
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مناسک حج، ابعاد روان شناختی، سلامت روان، دينداری
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hajj rituals, Psychological dimensions, Mental health, Religiousness
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد روان شناختی مناسک حج و اثربخشی آن بر سطح سلامت عمومی حجاج با روش شبه تجربی طراحی و اجرا گرديد. جامعه ی آماری عبارت بود از مجموع 22500 نفر زائران کاروان های حج تمتع سال 1385 از استان تهران، 105 نفر شامل 62 مرد و 43 زن از 3 کاروان به عنوان نمونه ی در دسترس، انتخاب و پرسش نامه ی سلامت عمومی (28-GHQ)، يک ماه قبل و چند روز پس از انجام مناسک حج، به عنوان پيش آزمون و پس آزمون و يک ماه پس از بازگشت، به عنوان مرحله ی پيگيری اجرا گرديد. داده های جمع آوری شده به وسيله ی آزمون t وابسته و t مستقل و تحليل واريانس يک راهه تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان می دهند که: الف. نمره ی کل سلامت عمومی آزمودنی ها، در پس آزمون نسبت به پيش آزمون، به طور معنی داری بيشتر شده است. اين تفاوت معنی دار در خرده مؤلفه های سلامت عمومی نشانه های بدنی، اضطراب، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی نيز مشاهده گرديد؛ ب. با مقايسه ی مرحله ی پيش آزمون و پيگيری نمره ی کل سلامت عمومی و دو خرده مؤلفه ی اضطراب و افسردگی تفاوت معنی دار مشاهده شد؛ ج. نمره ی کل سلامت عمومی وخرده مؤلفه های نشانه های مرضی، اضطراب و افسردگی در مرحله ی پيگيری نسبت به پس آزمون، به طور معنی داری تغيير يافت؛ د. جنس، سن، سطح تحصيلات و سابقه ی تشرف به عمره و حج در نتايج مؤثر نبود. نتايج نهايی نشان دادند که انجام مناسک حج سطح سلامت روانی آزمودنی ها را افزايش می دهد.
چکیده انگلیسی مقاله This quasi-experimental research aims to study psychological dimensions of Hajj rituals (Manasek-e-Hajj) and its effectiveness in the general health of hojjaj. Its population is composed of 22500 pilgrims who registered in Tehran Province. Among them، 105 subjects (62 males، 43 females) were selected as sample and were asked to fill GHQ (General Health Questionnaire) before and after their travel (pre-test and post-test). Data collected were analyzed using dependent and independent T-test and one-way ANOVA. Research findings indicate that a) general health total number of hojjaj in post-test stage improved significantly compared to pre-test stage; b) based on comparing pre-test and follow-up stages، general health of hojjaj and components "anxiety" and "depression" were significantly different; c) general health total number of hojjaj as well as status of symptoms، anxiety and depression in follow-up stage changed significantly compared to post-test stage; d) research findings were not affected by factors like sex، age، education level and previous experience in hajj. Finally، it was concluded that doing hajj rituals increases general health of hojjaj.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256