برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان
عنوان انگلیسی he Effect of Religious Cognitive Behavioral Education on the Guilt-Feeling of Esfahan's Infertile Couples
نویسندگان مقاله دكتر رضا هويدا- رضا همايي- دكتر احمد عابدي
عنوان فارسی مجله مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۸۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش گروهی شناختی رفتاری مذهبی- احساس گناه- اصفهان- زوج‌های نابارور
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله religious, cognitive behavioral group education, feeling of guilt, Esfahan, infertile couples
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر احساس گناه زنان نابارور شهر اصفهان است. روش پژوهش شبه تجربی با گروه آزمايش و کنترل و اجرای پيش‌آزمون و پس آزمون می‌باشد. حجم نمونه برابر با ده زوج نابارور در گروه آزمايش و ده زوج نابارور در گروه کنترل است که به روش نمونه‌گيری گروه در دسترس و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گيری پرسشنامه ، احساس گناه محقق ساخته است. نتايج آزمون تحليل کواريانس در سطح آلفا=05/0 نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بين ميانگين نمره‌های پس‌آزمون احساس گناه زنان نابارور گروه آزمايش و کنترل درباره تاثير آموزش گروهی شناختی رفتاری مذهبی وجود دارد. همچنين اين تفاوت بر اساس جنسيت نيز معنادار است.
چکیده انگلیسی مقاله This study aims to determine the effect of religious cognitive behavioral education on the guilt-feeling of Esfahan's infertile couples. The research method is semi-experimental and it was conducted on test and control groups with a pre-and post test design. The size of the sample was equal to 10 interfile couples in the test group and 10 infertile couples in the control group selected through simple random sampling. The measuring tool of the questionnaire was the existing 'guilt-feeling'. The results of the covariance analysis test at a=0/05 level showed a meaningful difference between the average post test marks of the feeling of guilt of infertile women of the test group and the control group in regard to the effect of religious، cognitive behavioral group education. Similarly، this difference was also meaningful in terms of gender.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256