برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هيجانی دانشجويان
عنوان انگلیسی The Relationship between Spiritual and Emotional Intelligence of Students
نویسندگان مقاله دكتر سالار فرامرزي ، رضا همايي ، دكترمحمدسلطان حسيني
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانشجويان، هوش معنوی، هوش هيجانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Students, spiritual intelligence, emotional intelligence
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه هوش معنوی و هوش هيجانی دانشجويان دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش به صورت توصيفی ـ هم بستگی و حجم نمونه برآورد شده، برابر با 450 نفر است که به روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيری شامل دو پرسش نامه سنجش ويژگی های هوش هيجانی پيترايدز و فارنهام (2003) و پرسش نامه هوش معنوی محقق ساخته است که ضريب پايايی به دست آمده برای آنها به ترتيب 84/0 و 87/0 می باشد. برای تحليل داده های حاصله، از روش آماری تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته ها بر اساس برآورد تحليل رگرسيون نشان می دهد که هوش معنوی با هوش هيجانی رابطه دارد و اين ارتباط در ابعاد مختلف هوش معنوی و هوش هيجانی مشاهده می شود و رابطه معناداری بين آنهاست. به عبارتی، هوش معنوی بيشتر سبب هوش هيجانی زياد می شود.
چکیده انگلیسی مقاله The present research aims to measure the "relationship between the spiritual and emotional intelligence of the students of Isfahan University". The research method has been descriptive-correlative and a sample of 450 individuals was selected by a multi-level random cluster sampling process. The measurement tool، which included trait emotional intelligence questionnaire by Petrides and Furnham (2003) and spiritual intelligence questionnaire، reported a reliability rating of 0/84 and 0/87، respectively. The statistical method of multi-variate regression analysis was used to analyze the obtained data. The results according to the estimation of regression analysis revealed the correlation of spiritual and emotional intelligence being visible at different aspects. The relationship between spiritual and emotional intelligence is meaningful in the sense that greater spiritual intelligence leads to greater emotional intelligence.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816