برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تجربه های معنوی عرفانی از ديدگاه روان شناسی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دكتر فريبرز صديقي ارفعي
عنوان فارسی مجله مجله مطالعات عرفاني
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۵
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله يکی از موضوعات مهم در شناخت توانمندی های انسانی از بعد روان شناختی عرفان و حالات عرفانی است. مکاتب مختلف روان شناسی کوشيدهاند چگونگی وقوع آن ها را بر اساس آموزه های خود تفسير و تبيين نمايند. بی گمان دو مسئله در اين باره اهميت فزايندهای دارد: نخست اين که سير تحول اين تبيين ها و تفسيرها چگونه بوده است و ديگر اين که چه عامل يا عواملی سبب ايجاد تجربه های عرفانی در انسان می شوند. در نوشتار حاضر برای پاسخ گويی به مسائل مذکور، مهم ترين ديدگاه های روان شناختی درباره تجربيات عرفانی از نظر ويليام جيمز گرفته تا ديدگاه-های مربوط به مکتب روان تحليلگری(با تاکيد بر نظريه فرويد و نظريه يونگ)، مکتب انسان گرا يا فرافردی(با تاکيد بر نظريه آبراهام مزلو و کارل راجرز) و در نهايت، آخرين ديدگاه های موجود در اين باره(يعنی نظريات کلاويتو، گازا نيگا، ....) مورد بررسی قرار گرفته است. اين نوشتار، مسير ديدگاه های ياد شده را از نفی حالات و تجربه های عرفانی در نظريه فرويد تا نقش کهن الگوها و عوامل درون زاد در ايجاد اين حالات و تجربه ها در نظريه يونگ و تاثير عوامل فرهنگی بر اين امر در نظريه مزلو و راجرز و سرانجام نحوه دخالت سيستم عصبی انسان را در اين باره در نظريه-های جديدتر نشان می دهد
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3568