برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی هوش معنوی و تأثيرات آن بر سلامت جسمانی و روانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله ابوالفضل آزادنیا، اصغر کارآمد، سمیه سلطانی گرد فرامرزی
عنوان فارسی مجله فصلنامه يزد و يزديها
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۸
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هوش يکی از جذابترين و جالب ترين فرآيندهای روانی است که جلو ههای آن در موجودات مختلف به ميزان متفاوت مشاهده م یشود. هر چه موجودات از تکامل بيشتری بهره مند شوند از نظر هوشی نيز پيشرفته تر هستند و به همان نسبت از پيچيدگی بيشتری برخوردارند. واژه هوش کيفيت پديده ای را بيان م یکند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رؤيت نيست همچنانکه افراد بشر از نظر شکل و قيافه ظاهری با يکديگر تفاوت دارند، از نظر خصايص روانی مانند هوش، استعداد، رغبت و ديگر ويژگيهای روانی و شخصيتی نيز بين آنها تفاوتهای آشکاری وجود دارد. با توجه به ای نکه مفهوم هوش در حال حاضر از آشفتگيها و سردرگميهای قابل توجهی برخوردار است و در تمام ابعاد نظری، علمی، اجتماعی، هيجانی و معنوی نيز قابل بحث م یباشد، هوش معنوی، از جهات مختلف در عصر جديد احساس م یشود. يکی از ضرور تها در عرصه ی انسان شناسی توجه به بعد معنوی انسان از ديدگاه دانشمندان، است که اخيرا انسان را موجودی زيستی، روانی، (WHO) به ويژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی تعريف م یکند. ضرورت ديگر اين موضوع ظهور (Bio Psychosocial spiritual) اجتماعی و معنوی دوباره کشش معنوی و نيز جستجوی درک روشن تر از ايمان و کاربرد آن در زندگی روزانه م یباشد. همچنين گستره معنويت امروزه در رشت ههای متنوعی از قبيل پزشکی، روان شناسی، انسان شناسی، عصب شناسی و علوم شناختی در حال پيشرفت است. در راستای اين جهت گيری معنوی و به موازات بررسی رابطه بين دين و معنويت و ديگر مؤلف ههای روان شناختی مثل سلامت روان، گروهی از پژوهشگران در تبيين بعضی از مشاهدات و داده ها، درصدد تعريف مفاهيم جديد در ارتباط با دين و معنويت بوده اند. برای مثال مفاهيم سلامت معنوی، تحول معنوی و بهزيستی معنوی در آستانه هزاره سوم ميلادی به ادبيات آکادميک روان شناسی اضافه شده اند. سازه هوش معنوی يکی از مفاهيمی است که در پرتو توجه و علاقه جهانی روان شناسان به حوزه دين و معنويت مطرح شد و توسعه پيدا کرده است (سهرابی، 1387).
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256