شبکه تحقیقات سلامت روان- معرفی شبکه
اعضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • جناب آقای دکتر محمد رضا محمدی: رئیس شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.
  • سرکارخانم دکتر زهرا هوشیاری: دبیر شبکه تحیقات سلامت روان ایران.
  • سرکار خانم معصومه شکری: کارشناس شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.35.32.fa
برگشت به اصل مطلب