شبکه تحقیقات سلامت روان- شورای پژوهشی - آموزشی
شورای پژوهشی - آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضاء شورای پژوهشی - آموزشی:

 • آقای دکترجعفر بوالهری، رئیس  مرکز تحقیقات سلامت معنوی 
 • آقای دکار سید وحید شریعت، رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ایران         
 • خانم دکتر  آفرین رحیمی موقر، مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران      
 • آقای دکتر اسفندیار آزاد مرزآبادی ، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه ا..
 • آقای دکتر خیرآبادی ، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان           
 • آقای دکتر احمد غنی زاده،  مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • خانم دکتر فرشته معتمدی ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی          
 • آقای دکتر احمد حاجبی، دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      
 • آقای دکتر عباس مسعود زاده،  مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران      
 • آقای دکتر رضا فدای وطن، تحقیقات مسائل اجتماعی، روانی سالمندان‌دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی      
 • آقای دکتر  محمد روشن، پژوهشکده خانواده      
 • آقای دکتر مرتضی ناصر بخت، مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران  
 •  آقای دکتر علیرضا ظهیرالدین، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی           
 • آقای دکتر فرهاد طارمیان، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 • خانم دکتر صدیقه ضیایی ، مرکز تحقیقات سلامت زنان فردا
 • خانم دکتر مینو محرز، مرکز تحقیقات ایدز ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران     
 • آقای دکتر مهدی مشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد          
 • آقای دکتر محمد احمدپناه، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی همدان 
 • آقای دکتر دل پیشه،  رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • آقای دکتر سید حسن صدوق،  رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
 • جناب آقای دکتر علی طلایی، رئیس محترم مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.37.14.fa
برگشت به اصل مطلب