شبکه تحقیقات سلامت روان- آیین نامه ها
آئین نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                        

آئین نامه داخلی شورای پژوهشی - آموزشی شبکه تحقیقات سلامت روان

86/2/27


1- شورای پژوهشی – آموزشی حداقل هر 3 ماه یک بار و نیز در صورت لزوم با تشخیص رئیس شبکه و اکثریت اعضا به دفعات بیشتر، در محل دبیرخانه تشکیل می‎شود. جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‎یابد و مصوبات با تصویب دو سوم اعضاء حاضر معتبر است. نماینده دبیرخانه به عنوان دبیر و یک نفر از اعضاء با تشخیص شورا به عنوان رئیس تعیین می‎گردد.
2- پروژه‎های پژوهشی - آموزشی و انتشاراتی بر اساس اولویت توسط اعضاء شورای پژوهشی- آموزشی بررسی و در صورت لزوم به داور یا داوران مرتبط ارسال و یا از داوران برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
3- در صورت غیبت بیش از 3 جلسه اعضاء ، مراتب توسط رئیس شبکه به اطلاع واحد ذیربط و شورای راهبردی رسانده تا فرد دیگری تعیین گردد.
4- مصوبات شورا ظرف حداکثر 10 روز توسط دبیرخانه با ذکر عین مصوبات به افراد ذینفع جهت اقدام به طور کتبی ابلاغ می‎گردد. دبیرخانه موظف است در چارچوب وظایف خود نسبت به پیشبرد اجرای مصوبات اقدامات لازم به عمل‌آورده و در صورت نیاز به تشکیل شورای مجدد طبق وظایف شورای پژوهشی - آموزشی مقدمات تشکیل شورا را فراهم نماید.
5- برنامه های عملیاتی پژوهشی _ آموزشی توسط شورای مذکور در قالب سیاست های شورای راهبردی تدوین می‌شوند.

6- نظارت و ارزیابی طرح های مصوب و انتخاب ناظر توسط شورای پژوهشی – آموزشی صورت می‌گیرد.
7- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به شورای راهبردی از وظایف شورای پژوهشی – آموزشی است.

 

آئین نامه داخلی شبکه تحقیقات سلامت روان

27/7/85


1- شورای راهبردی
1-1- جلسات شورای راهبردی حداقل هر 6 ماه یکبار، و در صورت نیاز با درخواست نصف به علاوه یک نفر از اعضا به دفعات بیشتر، برگزار می‎گردد. این جلسات با دعوت کتبی رئیس شبکه تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک نفر رسمیت می‎یابد و تصمیمات با موافقت دو سوم افراد حاضر به تصویب می‎رسد.
1-2- در صورت 3 جلسه غیبت متوالی یا متناوب اعضا هر مرکز یا نماینده آن که به طور کتبی معرفی شده‎اند، رئیس شبکه مجاز است ضمن اطلاع به آن مرکز و درخواست معرفی نماینده جدید مراتب را در صورت عدم دریافت معرفی در دستور کار شورای راهبردی قرار دهد.

2- شورای پژوهشی - آموزشی شبکه
2-1- شورای پژوهشی – آموزشی حداقل هر 3 ماه یک بار و نیز در صورت لزوم با تشخیص رئیس شبکه و اکثریت اعضا به دفعات بیشتر، در محل دبیرخانه تشکیل می‎شود. جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‎یابد و مصوبات با تصویب دو سوم اعضا حاضر معتبر است. نماینده دبیرخانه به عنوان دبیر و یک نفر از اعضا با تشخیص شورا به عنوان رئیس تعیین می‎گردد.
2-2- پروژه‎های پژوهشی، آموزشی و انتشاراتی توسط اعضاء شورای پژوهشی آموزشی بررسی و در صورت لزوم به داور یا داوران مرتبط ارسال و یا از داوران برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
2-3- در صورت غیبت بیش از 3 جلسه اعضا، مراتب توسط رئیس شبکه به اطلاع واحد ذیربط و شورای راهبردی رسانده تا فرد دیگری تعیین گردد.
2-4- مصوبات شورا ظرف حداکثر 10 روز توسط دبیرخانه با ذکر عین مصوبات به افراد ذینفع جهت اقدام به طور کتبی ابلاغ می‎گردد. دبیرخانه موظف است در چارچوب وظایف خود نسبت به پیشبرد اجرای مصوبات اقدامات لازم به عمل آورده و در صورت نیاز به تشکیل شورای مجدد طبق وظایف شورای پژوهشی - آموزشی مقدمات تشکیل شورا را فراهم نماید.
3- دبیرخانه شورای راهبردی شبکه
3-1- محل دبیرخانه در مرکز تحقیقاتی مستقر خواهد بود که ریاست شبکه بر عهده آن است.
3-2- رئیس موظف است با ایجاد فضا، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مناسب، همچنین پیش‎بینی سربرگ، آرم، وسایل ارتباطی و پایگاه الکترونیک امکان ارتباط و پیشرفت شبکه را فراهم نماید.
3-3- دبیرخانه ترتیبی خواهد داد تا آرشیو الکترونیک و قابل دسترس برای اعضا و در صورت لزوم، عموم ایجاد گردد. همچنین سوابق مکاتبات و مدارک مرتبط با شبکه به گونه‎ای نگهداری شود که قابل انتقال به دبیرخانه جدید باشد.
3-4- دبیرخانه با طراحی مدیریت کیفی و پویا نسبت به روان نمودن ارتباطات اعضا اقدام می‎نماید و با تفکیک و مستندسازی فعالیت‎های علمی، اداری و مالی در هر جلسه، گزارش دبیرخانه و شبکه را در هر جلسه شورای راهبردی و شورای پژوهشی آموزشی ارایه می‎نماید در ضمن گزارش عملکرد شبکه را بطور سالیانه به معاونت تحقیقات و فن‎آوری وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی ارائه خواهد نمود.

 

 

آیین نامه در خصوص نحوه مشارکت و همکاری مراکز غیر پژوهشی یا مراکز تحقیقاتی با موافقت اصولی

1- می‌تواند به عنوان مجری یا یکی از همکاران طرح‌ها انتخاب شود و از نظر اجرایی یا تأمین نیروی انسانی لازم برای طرح مشارکت نماید.

2- می‌تواند پروژه پیشنهادی خود را ارایه دهد.

3- حداکثر مبلغ قراردادی که از طرف شبکه برای اجرای طرح‌های پژوهشی با این مراکز منعقد می‌شود برابر 50 میلیون ریال خواهدبود.
تبصره: مبلغ مورد تعهد خود مرکز به این مبلغ اضافه می‌گردد.

4- قرارداد مربوط به این طرح‌ها حداکثر برای مدت یک سال منعقد می‌گردد و در صورت لزوم به صورت سالانه تمدید خواهد شد.

5- تعداد طرح‌‌هایی که می‌تواند یک مرکز به صورت همزمان در آن فعالیت داشته باشد ( 2طرح).

6- شرکت این اعضاء در سایر کارگاه‌ها، پژوهش‌ها و دوره‌های آموزشی و جلسات شبکه تابع اساسنامه، و دیگر آئین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های وزارتی و شبکه است.

7- در صورت تصویب شورای راهبردی نماینده‌ای در شورای پژوهشی- آموزشی ( با یا بدون حق رأی) حضور خواهند‌یافت.

 


آئین نامه پذیرش عضویت مراکز جدید در شبکه تحقیقات سلامت روان

1- یک سال از موافقت اصولی برای مراکز تحقیقاتی و 2 سال از تشکیل سایر مراکز یا سازمان‌ها گذشته باشد.

2- سابقه انجام یا حمایت از پژوهش‌ها و فعالیت‌های بهداشت روان را داشته باشد.

3- در فعالیت‌های فعلی پژوهشی و یا در سابقه فعالیت‌های مراکز به طور متوسط سالانه 2 طرح مرتبط پژوهشی (مستقل یا همکار) وجود داشته باشد.

4- درخواست کتبی رئیس مرکز و گزارش و مستندات فعالیت‌ها به تأیید کارشناسان دبیرخانه شبکه و شورای راهبردی برسد.

5- در نامه درخواست عضویت، پذیرش مفاد اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی دبیرخانه شورا ذکر شده باشد.

                                                       

نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.38.11.fa
برگشت به اصل مطلب