شبکه تحقیقات سلامت روان- اساسنامه
اساسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  بسمه تعالی

  اساسنامه شبکه تحقیقات

  سلامت روان ایران

  

 

  ماده 1- تعریف :

  شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظورسیاستگذاری ، حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی ، با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود .

  

  شبکه تحقیقات سلامت روان مجموعه‌ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی و خصوصی و سایر مراکز، پژوهشی ، آموزشی، خدماتی وصنعتی مصوب مراجع قانونی ، انجمنهای علمی ، قطبهای علمی کشور و افراد حقیقی و سازمان‌های استفاده کننده از نتایج تحقیقات حوزه‌های مختلف مرتبط با سلامت روان است که با توجه به همراستا بودن ماموریتشان در این مجموعه گرد آمده‌اند.

 

  ماده 2- رسالت (مأموریت):

  ساماندهی، توانمندسازی، هدفمند نمودن ، جهت‌دهی تحقیقات و فناوری در علوم رفتاری، روانپزشکی و روانشناسی مرتبط با سلامت روان و همچنین گسترش همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه مذکور برای انجام ماموریت ویژ ه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری ، تولید علم و توسعه مرزهای دانش در این حوزه و پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول در جهت ارتقاء سلامت روان جامعه

 

  ماده 3- اهداف :

  هدف کلی : توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سلامت روان برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز

  اهداف اختصاصی :

  3-1- حل موضوع یا مشکل در نظام سلامت

  3-2- تعیین اولویتهای تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه

  3-3- هماهنگ و همگرا کردن تحقیقات در حوزه سلامت روان به منظور جلوگیری از موازی کاری و هزینه های اضافی

  3-4- ظرفیت سازی

  3-5- افزایش توان علمی و هم افزایی از طریق ماموریت گرا شدن اعضا از طریق شبکه

  3-6- تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان

  3- 7 - ارتقاء سطح همکاری‎ها بین ذینفعان  

  3- 8 - توسعه ارتباطات داخلی و خارجی، همکاری بین المللی با شبکه های تحقیقاتی جهانی همگرا به ویژه کشور های اسلامی

  3- 9 - ارتقاء سطح کیفی و کمی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع ، امکانات، تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو

  3- 10 - ارتقاء زمینه استفاده از نتایج تحقیقات

  3- 11 - توسعه فرهنگ پژوهش در کاربران

  12-3- استفاده بهینه از منابع ( توجه : در بند 3- 8 - به آن اشاره شده، نیازی به تکرار نیست می تواند حذف شود)

  13-3- دسترسی آسان به اطلاعات( توجه : در بند 3- 8 - به آن اشاره شده، نیازی به تکرار نیست می تواند حذف شود)

  14-3- تقویت ارتباط با صنعت

   

  ماده 4- وظایف شبکه

  4-1-تلاش در جهت عضو گیری فعال و اندیشیدن تمهیداتی جهت مشارکت تمامی ذینفعان اعم از حقوقی و حقیقی

  4-2-رصد علمی وضع موجود بر اساس نقشه جامع علمی کشور و تعیین فاصله علمی ایران از وضع مطلوب

  4-3-براساس سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و پیش بینی راهکار رفع آ ن با پیش بینی شاخصهای لازم در جهت اندازه گیری رفع مشکل (حداقل یک مورد در یک بازه زمانی 5 ساله

  4-4-تعیین ماموریت هر مرکز تحقیقاتی عضو با مشارکت خود آنها

  4-5-پیش بینی اختصاص بودجه به هر مرکز با توجه به ماموریت مربوطه و عملکرد آن

  4-6-هدایت و نظارت بر انجام مهمترین تحقیقات بر اساس لیست اولویتهای تحقیقاتی که شبکه استخراج نموده است

  4-7-تعیین اولویتهای تحقیقاتی در حیطه مورد فعالیت به عنوان راهنمای محققین و دانشجویان

  4-8-اقدام جهت برقراری سیستم فناوری اطلاعات قوی به منظور ارتباط اعضا و بهره برداری آنان از اطلاعات ،

  4-9-برگزاری انتخابات، ایجاد و توسعه بانک های اطلاعات اعضاء ، تجهیزات پزشکی ، طرح ها، مقالات، کتب ، مجلات و ...

  4-10-کمک و همکاری در تهیه دستورالعمل های استاندارد پیشگیری، تشخیص و درمان در حیطه تخصص مربوطه

  4-11-تدوین آیین نامه های داخلی در راستای پیشبرد اهداف

  4-12-تمهیداتی جهت جذب بودجه از فرصتهای موجود

  4-13-جلب همکاریهای درون بخشی و برون بخشی

  4-14-پیش بینی استراتژیهای خاص در خصوص کمک صنعت به شبکه ها

  4-15-همگرا نمودن کلیه امکانات ، تجهیزات ، نیروی انسانی در جهت تحقق ماموریت شبکه

 

  ماده 5- ارکان :

  5-1- هیأت مؤسس

  5-2- مجمع عمومی

  5-3- شورای راهبردی

  5-4- رئیس

  5-5- شورای پژوهشی - آموزشی

  5-6 – دبیر‌خانه

  

  5-1- هیأت مؤسس:

  شامل حداقل7-5 نفر نماینده مراکز و سازمان‌های مرتبط(واحدهای همراستا در ماموریت )، 1 تا 2 نفر نماینده از معاونتهای ذیربط وزارت بهداشت و افراد ذیصلاح حقوقی متقاضی ایجاد شبکه می باشند که توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تأیید می‌گردند. مراکز تحقیقاتی با موافقت قطعی و سازمان‌ها با ماهیت حقوقی مرتبط ( بیش از نصف + 1 باید مراکز تحقیقاتی باشد ) می‌توانند متقاضی ایجاد شبکه تحقیقات گردند.

 

  وظایف هیأت مؤسس:

  5-1-1- تدوین و تصویب اساسنامه در چهارچوب اساسنامه الگو

  5-1-2- عضوگیری اولیه از بین واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب نهادهای ذیصلاح و افراد حقیقی

  5-1-3- برگزاری اولین نشست مجمع عمومی حداکثر سه ماه پس از کسب موافقت اولیه از معاونت تحقیقات و فن آوری

  تبصره 1 :

  هیأت مؤسس پس از برگزاری اولین نشست مجمع عمومی و انتخاب شورای راهبردی منحل خواهد‌شد.

 

  تبصره 2 :

  شبکه ها در عضو گیری اولیه می توانند از دانشگاه ها، واحدهای تحقیقاتی، سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و انجمنهای علمی که دارای مجوز رسمی فعالیت در حیطه تحقیقات از منابع رسمی و قانونی و یا کلیه اشخاص حقیقی که مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوری هستند، استفاده نمایند .

 

  5-2- مجمع عمومی:

  شامل نمایندگان حداقل 11مراکز و مؤسسات عضو که حداقل دو سوم آنها بایستی از اعضای حقوقی بوده، می‌باشند که جلسات آن حداقل سالی یکبار با حضور معاون تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل و رسمیت می یابد.

  تبصره 3

  اداره شبکه ها باید به صورت دموکراسی و ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و بحث های علمی و پرهیز از تبدیل شبکه ها به ساختاری سازمانی و بوروکراتیک باشد .

 

  تبصره 4

  فراهم نمودن امکان استفاده از توان تمامی اعضای هیات علمی، اعضای بورد و هیات های ممتحنه ، انجمن های علمی و کمیته های مشورتی کشوری و همه ذیفعان مربوطه، در این راستا بایستی طوری برنامه ریزی کرد که رغبت به عضویت درشبکه بسیار بالا و رو به فزونی باشد

 

  وظایف مجمع عمومی :

  5-2-1- انتخاب اعضای شورای راهبردی

  2-2- 5- دریافت پیشنهاد/ تصویب تغییرات اساسنامه (برنامه های راهبردی و آیین نامه های داخلی و تغییرات مربوط به آنها)

  5-2-3- استماع گزارش عملکرد شبکه و تصویب برنامه های سال آینده

  5-2-4- تدوین و تصویب سیاست های کلان شبکه با توجه به رسالت آن

 

  5-3- شورای راهبردی:

  متشکل ازنماینده حداقل 5 مرکز و حداکثر 15 نماینده ( مشروط بر اینکه 3/2 افراد نماینده واحدهای حقوقی باشند)که توسط مجمع عمومی معرفی و به مدت 2 سال و با حکم معاون تحقیقات و فناوری منصوب می شوند و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عنوان رابط و بدون حق رای شرکت خواهدکرد .

 

  تبصره 5: در مواردی که تعداد اعضاء شبکه بیش از 15 نفر باشد می توان مؤسسات همگون را به صورت خوشه در نظر گرفت و از هر خوشه یک یا چند نماینده انتخاب نمود به نحوی که شورای راهبردی حداکثر 15 نفر باشد.

 

  وظایف شورای راهبردی:

  5-3-1- تهیه و تدوین برنامه استراتژیک

  5-3-2- تعیین اولویت­های تحقیقاتی در راستای ماموریت اصلی شبکه

  5-3-3- تدوین سیاست­های تأمین منابع مالی و اداری(داخلی و خارجی) در راستای خود اتکایی

  5-3-4- انتخاب و پیشنهاد رئیس شبکه به معاون تحقیقات و فناوری و تعیین وظایف و اختیارات وی و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به رئیس شبکه.

  3-5- 5 - تدوین و تصویب آئین­نامه­ داخلی

  5-3-6 - تعیین ضوابط و انتخاب اعضاء جدید در شبکه (توجه : در اساسنامه الگو قید نشده)

  3-7- 5 - انتخاب اعضاء شورای پژوهشی _ آموزشی

  5-3-8 - تعیین زیر ساخت های لازم جهت پیشبرد اهداف شبکه

  5-3-9- نظارت بر تکمیل وبه روز کردن ورود اطلاعات به بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز شبکه

   

  5-4- رئیس شبکه:

  بالاترین مقام اجرایی شبکه است که به مدت دو سال با پیشنهاد اعضاء شورای راهبردی و تأیید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. رئیس شبکه رئیس شورای راهبردی و مسؤول اجرای مصوبات مجمع عمومی نیز می‌باشد.

  

  وظایف رئیس شبکه:

  5-4- 1 - مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور شبکه

  5-4- 2 - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالیانه و ارایه به شورای راهبردی ، مجمع عمومی و معاونت تحقیقات و فناوری

  5-4- 3 - برنامه­ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جذب منابع برای شبکه از محل انجام طرح های تحقیقاتی کلان، کمک ها، هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات

  5-4- 4 - تعیین دبیر شبکه و محل دبیرخانه

  5-4- 5 - عقد قرارداد به نمایندگی از شبکه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه قوانین موجود ( بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مراکز و موسسات)

  6-5-4- ارائه گزارش عملکرد شبکه به معاونت تحقیقات و فناوری و مقام عالی وزارت

 

  5 - 5 - شورای پژوهشی _ آموزشی:

  متشکل از حداقل 5نفر می‌باشد که به پیشنهاد شورای راهبردی و حکم رئیس شبکه به مدت 4 سال منصوب می‌گردند.

  

  وظایف شورای پژوهشی _ آموزشی:

  5- 5 -1- تدوین برنامه­های عملیاتی، پژوهشی آموزشی در قالب سیاست­های شورای راهبردی (این بند اضافه بر اساسنامه الگو می‌باشد)

  5- 5 -2- بررسی و تصویب طرح­های تحقیقاتی دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و سایر فعالیت‌های مرتبط بر اساس اولویت­ها

  5- 5 -3- نظارت و ارزیابی طرح­های مصوب از طریق انتخاب ناظر

 

  ماده5 -6- محل دبیرخانه شبکه

  دبیرخانه شبکه توسط رییس تعیین و در یکی از واحد‌های عضو یا خارج از آن‌ها تشکیل می‌گردد و مسؤول پیگیری کلیه امور اجرایی شبکه می‌باشد.

  ماده 6- نظارت و ارزشیابی

  6-1- ارزشیابی شبکه های تحقیقاتی به صورت سالانه و بر اساس دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد .

  6-2- عملکرد شبکه ها هر ساله مورد ارزیابی قرار گرفته وچنانچه شبکه ای در طی 2 سال متوالی از روند رو به رشد مورد انتظار برخوردار نباشد ، ابتدا حمایت مالی قطع و در گام بعدی نسبت به انحلال شبکه اقدام می شود .

   

  6-3- به منظور ارج نهادن به فعالیت شبکه هایی که از امتیاز بالاتری برخوردارند بعد از ارزشیابی به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت .

 

  ماده 7 : منابع مالی شبکه

  7-1- منابع مالی شبکه می تواند از بودجه واحدها و سازمانهای عضو شبکه ،اعتبارات تخصیصی معاونت تحقیقات و فناوری ، کمک و هدایای اشخاص حقیقی وحقوقی ، درآمدهای حاصله از خدمات شبکه طبق ضوابط قانونی و جذب گرانتهای داخلی و خارجی تامین گردد .

  این دستورالعمل در 7 ماده و5 تبصره در شورای راهبردی و پژوهشی- آموزشی شبکه تحقیقات سلامت روان به تصویب رسید .

نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.39.16.fa
برگشت به اصل مطلب