شبکه تحقیقات سلامت روان- اعضای شبکه
اعضای شورای راهبردی شبکه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/11 | 

جناب آقای دکتر محمد رضا محمدی: رئیس شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.

سرکارخانم دکتر زهرا هوشیاری: دبیر شبکه تحیقات سلامت روان ایران.

سرکار خانم معصومه شکری: کارشناس شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات سالامت روان ایران
جناب آقای دکتر جعفر بوالهری، رئیس محترم  مرکز تحقیقات سلامت معنوی.
سرکار خانم دکتر آفرین رحیمی موقر، ریاست محترم مرکز ملی مطالعات اعتیاد.
جناب آقای دکتر سید وحید شریعت،  ریاست محترم دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان.
جناب آقای دکتر ناصر بخت، رئیس محترم مرکز تحقیقات بهداشت روان ایران
جناب آقای دکتر علی طلایی، رئیس محترم مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
جناب آقای دکترمحمداحمدپناه،استاد محترم علوم شناختی و روانشناسی بالینی گروه روانپزشکی و رئیس مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواددانشگاه علوم پزشکی همدان.
جناب آقای دکترعلی فرهودیان، عضو محترم شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان ایران
جناب آقای دکترمحسن روشن پژوه،  عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ایران.
جناب آقای دکترعباس مسعود زاده، معاون محترم مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
جناب آقای دکتریوسف فکور، نماینده ی محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در امور خیرین سلامت.
جناب آقای دکتر بهروز دولتشاهی، مدیر محترم گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی.
جناب آقای دکتر عزیزالله مجاهد،  مدیر محترم گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
جناب آقای دکتر مهدی مشکی، ریاست محترم مرکز تحقیقات وتوسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد.
سرکار خانم طیبه دهباشی، مدیر عامل محترم انجمن احباء.
جناب آقای دکتر سید کاوه حجت، رئیس محترم مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
جناب آقای دکتر علی فخاریان، رئیس محترم مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سرکار خانم دکتر شیوا دولت آبادی، رئیس محترم انجمن روانشناسی ایران.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.87.33.fa
برگشت به اصل مطلب