برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تعيين ميزان نمازخوانی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز در سال 1379
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر علی اکبر اسدی پویا، دکتر محمدرضا پنجه شاهین
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهید همت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزش‌های مفهومی، تقوی، اقامه نماز، قدرت لايزال
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله نماز از ديرباز در همه اديان الهی وجود داشته و در تمامی ‌آن‌ها از اهميت خاصی برخوردار بوده است. در تاريخ اسلام نيز نماز اولين عبادتی بود که پيامبر (ص) به برپايی آن فرمان داد. نماز يکی از تعليمات اساسی و از ارزش‌های معنوی، اخلاقی و اجتماعی اسلام است و همچون کعبه است که ساير اعمال عبادی بر گرد آن می‌چرخند. نماز رکن و ستون دين است و در هيچ حالی کنار گذاشتنی و قابل بی‌اعتنايی نيست. نقش اثربخش و تحول آفرين نماز تا بدان جاست که می‌تواند مايه اصلاح تقوا، طهارت دل و بهبود روابط اجتماعی گردد. چون آثاراصلاحی و فوايد فردی و اجتماعی نماز بی شماراست، اين چنين در فرهنگ اسلام از جايگاه والا برخوردار شده است، به طوری که پذيرش همه اعمال به قبولی نماز در درگاه الهی مشروط گشته است. در پيام حضرت آيت ا.. خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ‌به سمينار اقامه نماز آمده است: برپا داشتن نماز نخستين ثمره و نشانه حکومت صالحان است . اقامه نماز فقط اين نيست که صالحان، خود نماز بگزارند، بلکه بايد اين ستون دين در جامعه به پا داشته شود و همه با رازها و اشاره‌های آن آشنا و از برکات آن برخوردار گردند. نماز رکن اصلی دين است و بايد اصلی ترين جايگاه را در زندگی مردم (خاصه جوانان) داشته باشد. (از طرفی) هيچ وسيله‌ای مستحکم‌تر و دايمی‌تر از نماز برای ارتباط بين انسان با خدا نيست و مبتدی ترين انسان‌ها، رابطه خود باخدا را به وسيله نماز آغاز می‌کنند. مردم ما و جامعه ما و به خصوص جوانان ما که اکنون بار امانت سنگينی را بر دوش گرفته‌اند، بايد نماز را منبع قدرت لايزال بدانند(ولی) حقيقت آن است که در کار معرفی نماز، کوتاهی‌های زيادی شده است و نتيجه آن که نماز هنوز جايگاه شايسته خود را حتی در نظام اسلامی ‌ما به دست نياورده است. (بنابراين) در جامعه ما فصل مهمی‌ بايد در معرفی نماز در همه سطوح گشوده شود. کتاب‌ها و جزوه‌ها در سطوح مختلف و از ديدگاه‌های گوناگون به وسيله محققان و عالمان به سلک تحرير در آيد (تا نماز هر چه بهتر به مردم، به ويژه به جوانان معرفی گردد). پيرو فرمايش‌های مقام معظم رهبری، چهارسال پيش پژوهشی تحت عنوان (تعيين ميزان نمازخوانی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز) توسط محققين پژوهش حاضر به انجام رسيد تا با تبيين خصوصيات، گرايش‌ها، نظرها و عقايد دانشجويان در مورد علل خواندن يا نخواندن نماز، راه برای برنامه ريزی توسط مسوولين امر هموارتر گردد. تا با ياری خدا در جهت تقويت و تصحيح علل گرايش جوانان به نماز و نيز در مرتفع و اصلاح کردن علل گريز آن‌ها از نماز، برنامه ريزی و اقدامات لازم را به عمل آورند. نتايج اين پژوهش در نخستين همايش نقش دين در بهداشت روان، تهران-1376 و در مجله دانشجو و پژوهش، شماره نه ارائه شده است. اينک پس از گذشت چهار سال از پژوهش قبل به نظر رسيد که لازم است، نظرسنجی ديگری در جهت تبيين مجدد نظرات دانشجويان و نيز ارزيابی وضعيت موجود و کفايت اقدامات احتمالی انجام شده توسط مسؤولين امر، به انجام رسد. روش انجام پژوهش: پژوهش اول: تعيين ميزان نمازخوانی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز در سال1379، پژوهش دوم: به کجارسيده ايم؟ به روش پرسشنامه‌ای انجام شد. پرسشنامه مورد استفاده فاقد نام و هر گونه مشخصات خاص بود تا حداکثر اعتماد افراد مورد مطالعه جلب شود. اين پرسشنامه به پيوست پژوهش آمده است. جهت تکميل پرسشنامه‌ها به دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز شرکت کننده در چهارمين المپياد فرهنگی-ورزشی دانشجويان مراجعه شد و تعداد 100 پرسشنامه بين آن هاتوزيع گرديد. پرسشنامه‌ها به طريق محرمانه جمع آوری شد (دانشجويان کاغذها را تا کردند و در کيسه مخصوص انداختند). نتايج: در اين پژوهش از يک صد دانشجويی که پرسشنامه به آن‌ها تحويل داده شد، فقط 40 نفر پرسشنامه را عودت دادند. از40 دانشجوی تحت بررسي30 درصد به صراحت گفتند که نماز نمی‌خوانند و 70 درصد به پرسش (آيا نماز نمی‌خوانيد؟) جواب مثبت دادند. البته اگر بخواهيم جواب افرادی که پرسشنامه را تحويل ندادند (نه) تلقی کنيم، درصد دانشجويانی که نماز نمی‌خواندند، به 72 درصد می‌رسد (ليکن از اين کار صرف نظر می‌کنيم). ضمناً 92 درصد از دانشجويانی که نماز نمی‌خوانند، در طول زندگی خود در مواقع و مواردی نماز خوانده‌اند و فقط 8 درصد آن‌ها هيچ گاه نماز نخوانده‌اند. به ذکر است که از دانشجويان نمازخوان، 79 درصد هر وقت فرصت کنند نمازمی‌خوانند، 18درصد آن‌ها اول وقت و سه درصد آن‌ها در آخر وقت نماز می‌خوانند. از طرفی 60 درصد آن‌ها با آرامش و 40 درصد آن‌ها تند و با عجله نماز می‌خوانند. نماز در 68 درصد آن‌ها به ندرت و در 32 درصد آن‌ها مکرر قضا می‌شود. در 64 درصد از دانشجويان نمازخوان، نماز برای مدتی ترک شده است. در انتها شايان ذکراست که 36 درصد دانشجويان نمازخوان و 42 درصد دانشجويانی که نماز نمی‌خوانند معتقدند که فلسفه نماز خواندن هيچ گاه برای آن‌ها توضيح داده نشده است. بحث و نتيجه گيری: شباهت آمار به دست آمده در پژوهش حاضر با پژوهش سال1375 مؤيد دقت قابل قبول پژوهش حاضر با وجود تعداد کم پرسش شوندگان می‌باشد (جدول‌های 1و3). آن چه قابل تأمل است، درصد دانشجويانی است که به صراحت ابراز کرده‌اند که نماز نمی‌خوانند، در سال 1375 حدود 10 درصد و اينک 30 درصد! در سال 1375 مشهود بود که در کار معرفی نماز کوتاهی‌های زيادی شده و نتيجه آن که نماز هنوز جايگاه شايسته خود را در نظام اسلامی ‌ما به دست نياورده بود. ولی اينک پس از گذشت چهار سال به کجا رسيده‌ايم؟ آيا برنامه‌ها و فعاليت‌های فرهنگی در جهت اشاعه فرهنگ نماز موفق بوده‌اند؟ آمار فرياد می‌زنند که نه! بيشتر به نظر می‌رسد که برنامه‌های جاری فرهنگی، مختص قشر نمازخوان متدين است. ولی آن‌ها که در ابتدای جوانی هستند چه؟ آن‌ها که هنوز تصميم خود را نگرفته‌اند، يا آن‌ها که دو دل هستند، يا آن‌ها که ايمان ضعيف‌تری دارند، ياآن‌ها که.. . چه؟! از طرفی به نظر می‌رسد که حتی برنامه‌های اصولی و پايه‌ای هم کافی نيستند، زيرا که بيش از يک سوم دانشجويان معتقدند که فلسفه نماز خواندن هيچ گاه برای آن‌ها توضيح داده نشده است و اين رقم توسط قشر تحصيل کرده اين مملکت بيان شده است! آيا در قدم اول معرفی صحيح و اصولی و مطابق نياز و همه جانبه نماز به جوانان، اصل لازم در جهت اشاعه فرهنگ نماز نيست؟ در مجموع به نظر می‌رسد که هنوز برای اشاعه فرهنگ نماز در جامعه و در قشر جوان در مسير صحيح گام بر نمی‌داريم و لازم است که مسئولين ذيربط با هوشياری بيشتر و با چشم باز اين مسير را مورد تجديد نظر و تحول قرار دهند. زيرا شايسته است که در ايران اسلامی‌ همه جوانان نماز بگذارند، نمازی از سر اعتقاد قلبی و به شکرانه نعمات رب جليل. انشاا.. . تعالی.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256