برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه نگرش دينی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله طیبه شریفی، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند، دکتر حسین شکرکن
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش دينی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين پژوهش، بررسی رابطه نگرش دينی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بود. فرضيه‌های پژوهش بيان می‌دارند که نگرش دينی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری رابطه منفی دارد. آزمودنی‌های اين پژوهش 400 نفر از دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصيلی 81-1380 بودند که با روش نمونه گيری تصادفی انتخاب گرديدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه سنجه دين داری، افسردگی بک (BDI)، اضطراب (ANQ) و پرخاشگری (AAI) را تکميل کردند. قبل از انجام پژوهش تمامی پرسشنامه‌های فوق الذکر از نظر اعتبار و پايايی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحليل داده‌ها از روش‌های آمار توصيفی، ضريب همبستگی پيرسون و ضريب همبستگی چندگانه استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که نگرش دينی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری رابطه منفی و معنی داری دارد. همچنين ضرايب رگرسيون نشان داد که از ميان چهار بعد متغير دين داری، بعد مناسکی بهترين پيش بينی کننده متغير اضطراب و بعد عاطفی و بعد اعتقادی بهترين پيش بينی کننده‌ها برای متغيرهای افسردگی و پرخاشگری هستند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مودامنه English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256