برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تعيين ضوابط، ملاک ها، اعتبار و پايايی پرسشنامه وسواس مذهبی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله آقای حسن عبدا... زاده، آقای حسین قراباغی
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله Serupulosity، وسواس مذهبی، پرسشنامه وسواس مذهبی، ترس از گناه، ترس از خدا.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در متون اسلامی و دين اهميت خاصی به تعادل در اهتمام همزمان به امور معنوی و دنيوی شده است و توجه به هر کدام از اين دو مورد مذمت قرار گرفته است. شک و ترديد مداوم در مورد انجام گناه و معصيت از يک سو و اميال وسوسه انگيز نسبت به انجام افراطی رفتارهای مذهبی از سوی ديگر Serupulosity ناميده می‌شود. يکی از موارد اين عدم تعادل است که آثار زيان بار فراوانی برای فرد به جا می‌گذارد. برخی تحقيقات به شيوع افکار و رفتار افراطی مذهبی در بعضی بيماران وسواسی اشاره کرده اند. وسواس فکری مذهبی شايع شامل ترس فراگير فرد نسبت به تنبيه از سوی خداوند، ترس از انجام گناه، وجود تصاوير ذهنی ناخواسته کفرآميز و موهن نسبت به مقدسات و رفتن به جهنم است. وسواس مذهبی عملی نيز شامل عبادت افراطی، توجه به جزئيات عبادات، و تلاش برای گرفتن تأييد از سوی روحانيون برای اعمال افراطی خود می‌باشد. نظر به اهميت مباحث فوق و عدم وجود پرسشنامه مناسب در ايران هنجاريابی و يافتن اعتبار و پايايی پرسشنامه وسواس مذهبی پن (PIOS) مورد توجه قرار گرفت. اين مقياس دارای 19 آيتم با طيف پنج گزينه‌ای ليکرت است که به ارزيابی انواع وسواس مذهبی می‌پردازد. در پژوهش حاضر تعداد 450 نفر از 7650 دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تبريز با روش نمونه گيری طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از اين تعداد 6/45% ( 205 نفر) دختر و 4/54% (245 نفر) پسر بودند. ميانگين سنی آن‌ها 22 سال بود که 92% را افراد مجرد و 8% را متأهلين تشکيل می‌دادند. آلفای کرونباخ 92/0 برای 19 آيتم اين پرسشنامه حاکی از اعتبار بالای اين مقياس است. روش‌های تحليل عاملی، آزمون کولموگراف- اسميرنف، برای بررسی همبستگی درونی گويه‌ها و همبستگی بين خرده مقياس‌ها و آزمون‌های T برای بررسی تفاوت ميانگين دو جنس در ميزان وسواس مذهبی و تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA)، برای مقايسه ميانگين مقياس وسواس مذهبی دانشجويان دانشکده‌های مختلف به کار گرفته شد. نتايج حاصل از تحليل عاملی با چرخش واريماکس برخلاف فرم اصلی به ايجاد سه عامل مجزا از وسواس مذهبی منجر گرديد که دو عامل آن نگرانی افراطی از ارتکاب معصيت ( ترس از گناه) و نگرانی افراطی ناشی از تنبيه الهی ( ترس از خدا) می‌باشند. ترجمه و هنجاريابی اين پرسشنامه می‌تواند در کاربردهای بالينی تشخيصی موارد وسواس مذهبی، و پژوهش‌های مرتبط با وسواس مورد استفاده قرار گيرد. 11عنوان مقاله فارسی: مقياس تجربيات معنوي نويسند‌گان: دکتر باقر غباری بناب، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر مسعود غلامعلی لواساني عنوان سمينار: چکيده مقالات همايش مبانی نظری و روان سنجی مقياس‌های ديني مکان برگزاری سمينار: مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران زمان برگزاری سمينار: اسفند 1382 سازمان برگزار کننده سمينار: کليد واژه فارسی: مقياس‌سازی، تجربه معنوی، تجربه عرفانی، ارتباط با خدا چکيده فارسی: هدف اين پژوهش تهيه ابزاری معتبر جهت فراوانی تجربيات معنوی، مذهبی و عرفانی جوانان است. اندازه گيری تجربيات معنوی امکان بررسی ارتباط بين معنايابی، سلامت روان، و تجربيات معنوی را در گروه‌های مختلف به ويژه جوانان فراهم می‌سازد. با داشتن چنين مقياسی امکان بررسی اثرات مداخله‌های درمانی برای افزايش و تسهيل تجربيات معنوی فراهم می‌گردد. برای تحقق هدف مذکور، ابتدا ضمن بررسی آيات و روايات و تفاسير عرفانی آن ها؛ آثار صاحب نظران عرفان اسلامی و غربی همچون مولانا جلال الدين رومی، محی الدين عربی، رادلف اتو، وآثار روان شناسانی مانند يونگ، جيمز، فروم، و فرانکل دقت مطالعه گرديد و چارچوب نظری تجربيات معنوی فراهم آمد. پس از آن با انجام مصاحبه‌های ساختاری موجود درباره معنويت، صورت اوليه پرسشنامه با 101 ماده تدوين گرديد. مواد پرسشنامه شامل مؤلفه‌هايی از قبيل: باورها و نگرش‌های مذهبی، تجربيات احياگر، تجربيات عرفانی، احساسات معنوی، فعاليت‌های اجتماعی- مذهبی، و هويت معنوی بود. اين مقياس بر روی نمونه‌ای از دانشجويان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 337 نفر ( 157 نفر پسر و 180 نفر دختر) اجرا گرديد. برای بررسی روايی پرسشنامه از تحليل عاملی با روش واريماکس استفاده گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد در تحليل عاملی اوليه 29 عامل با ارزش ويژه بالاتر از 1 وجود دارند. بر اساس ارزش ويژه بالاتر از 2 و نمودار شيب‌دار 13 عامل اصلی عبارتند از: معنايابی در زندگی، احساس رضايت و خشنودی، تجربه عرفانی، تجربيات سلبی، تجربيات متعالی، احساس خلاء وجودی، تجربيات قدسی، فعاليت اجتماعی- مذهبی، جذبه الوهی، احساس و دلهره وجودی، ياری رسانی، تجربيات عينی و نيکی به خويشاوندان.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256