برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی اعتبار يابی سه مقياس تعهد دينی، ايمان دين و بلوغ دينی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر احمد غضنفری، آقای محمدعلی زکی
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تعهد دينی، ايمان دينی، بلوغ مذهبی، اعتباريابی.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اگرچه محققان و نظريه پردازان حوزه روان شناسی و جامعه شناسی دين، اثرات دين را بر جنبه‌های مختلف زندگی بشری همچون سلامت روانی، شيوه‌های مقابله با مشکلات، شيوه پردازش اطلاعات و هدف مندی و معناداری زندگی را بررسی کرده اند ولی مقياس کمی برای سنجش جنبه‌های مختلف روان شناختی و جامعه شناختی دين ساخته شده است و اکثر مقياس‌های که ساخته شده نيز به دليل مسائل فرهنگی و اجنماعی، در جامعه ايرانی کاربرد ندارند. سه نمونه از اين مقياس ها، مقياس تعهد دينی، مقياس ايمان دينی و مقياس بلوغ دينی است که با توجه به ويژگی‌های خاص هر يک از اين سه مقياس، به نظر رسيد، مناسب است که اين مقياس‌ها در جامعه ايرانی اعتباريابی شود. پژوهش حاضر اعتباريابی اين مقياس را ارائه می‌کند. با اجرای چهار پرسشنامه تعهد دينی (RCI-10)، ايمان دينی (RFI-10)، بلوغ دينی (RMT-10) و سلامت عمومی بر روی 246 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و دهاقان و دانشگاه پيام نور مرکز شهرضا و بروجن متشکل از 49 پسر و 188 دختر داده‌ها جمع آوری گرديد. نتايج تحليل عاملی وجود سه عامل تعهد، ايمان و بلوغ دينی را تأييد نمود. علاوه بر اين نتايج نشان داد که مقياس‌های تعهد دينی، ايمان دينی و بلوغ از پايايی رضايت بخشی برخوردارند: تعهد دينی (85%= آلفا)؛ ايمان دينی (85%= آلفا)؛ و بلوغ دينی (72%= آلفا). شرايب همبستگی نمرات مقياس‌های تعهد دينی، ايمان و بلوغ دينی با سلامت روانی حاکی از روابط معنی‌دار بين مؤلفه‌های فوق بود که اين يافته اعتبار مقياس‌های تعهد دينی، ايمان دينی و بلوغ دينی را نشان می‌دهد. يافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سه مقياس تعهد دينی، ايمان دينی و بلوغ دينی در جامعه ايرانی از اعتبار و پايايی و رضايت بخشی برخوردار می‌باشند و در نتيجه می‌توانند ابزارهای مناسبی برای ارزيابی اين سه سازه روان شناختی باشند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256