برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با سبک‌های مقابله مذهبی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سیده زهرا قیامی
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سبک‌های مقابله، مقابله مذهبی، سبک‌های دلبستگی، دلبستگی مذهبی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله کاربرد نظريه دلبستگی در مطالعه مذهب و پديده‌های مربوط به آن از جديدترين زمينه‌های نظريه پردازی در دهه‌های اخير بوده است. بررسی اجمالی پژوهش‌های صورت گرفته در چند سال گذشته نشان می‌دهد روان شناسی بيشتر به مطالعه آثار گرايش به مذهب در زندگی و بهداشت روانی افراد پرداخته و عوامل مؤثر در پديدآيی و شکل گيری مذهی در دوران تحول کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا به نظر می‌رسد دلبستگی به عنوان يکی از نخستين سازه‌های شکل گرفته در روابط انسانی می‌تواند منظری متفاوت برای مطالعه مذهبی فراهم آورد. در پژوهشی که منظور مطالعه رابطه سبک دلبستگی و مقابله مذهبی تدارک ديده شد 113 نفر از دانشجويان دوره کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران، پرسشنامه دلبستگی بزرگسال و مقياس مقابله مذهبی را در جلساتی گروهی و به صورت هم زمان تکميل کردند. انتخاب نمونه به روش تصادفی منظم از فهرست اسامی دانشجويان موجود در اداره آموزش دانشکده صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از تحليل رگرسيون چندمتغيره مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج حاکی از آن بود که از بين سه سبک دلبستگی ايمن، اجتنابی و دوسوگرا فقط سبک دلبستگی دوسوگرا با سبک مقابله مذهبی مثبت، در سطح (0.01=α) رابطه‌ای منفی و معنی‌دار داشت. بين سبک دلبستگی اجتنابی با سبک مقابله منفی و سبک دلبستگی ايمن با سبک مقابله مثبت رابطه معنی داری مشاهده نشد. يافته قابل توجه پژوهش حاضر اين بود که شرکت کنندگان در پژوهش حاضر با هر سبک دلبستگی، سبک مقابله مذهبی مثبت را بر سبک منفی ترجيح داده بودند، به طوری که تعداد افراد با سبک مقابله مذهبی منفی بسيار اندک بود (9/95% در مقابل 1/4%). به نظر می‌رسد اين يکپارچگی و تجانس گروه نمونه تحت تأثير بافت مذهبی و باورهای ديرينه دينی دانشجويان است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256