برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ساخت و هنجاريابی مقياس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله داود معنوی پور
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقياس‌های دينی، آزمون‌سازی، مقياس سنجش رشد اعتقادی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اندازه گيری يکی از مهم ترين مراحل مطالعات علمی است، که بايد با استفاده از ابزارهای معتبر انجام شود. پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجار يابی مقياس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان انجام شده است. ابتدا مبانی نظری و تئوری رشد اعتقادی بر اساس اصول و فروع دين اسلام تدوين شد. سپس بر اساس آن گويه‌های سنجش رشد اعتقادی تهيه گرديد و روايی محتوايی گويه ها، توسط متخصصين بررسی شد. از جامعه آماری پژوهش، که شامل کليه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران بود، با استفاده از روش نمونه گيری خوشه‌ای چند مرحله‌ای نمونه‌ای به حجم 200 نفر انتخاب و پرسشنامه بر روی آنان اجرا گرديد. پس از جمع آوری داده‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ، ضريب اعتبار سؤالات رشد اعتقادی 82/0 به دست آمد. پس از بررسی همبستگی هر سؤال با کل آزمون، سؤالاتی که همبستگی کمتر از 2/0 با کل آزمون داشتند حذف شدند. بدين ترتيب ضريب اعتبار آزمون به 91/0 افزايش يافت. تحليل عاملی انجام شده نشان داد که اين سؤالات، 64% واريانس نمرات رشد اعتقادی را تبيين می‌کنند. بر اساس تحليل عاملی انجام شده، 5 عامل رشد اعتقادی شناسايی و نام گذاری شدند. سپس برای هنجاريابی، پرسشنامه بر روی 600 نفر از دانشجويان اجرا شد و جداول هنجاريابی با استفاده از نمرات استانداردZ و T، به تفکيک جنسيت تهيه گرديد. به نظر می‌رسد با توجه به روايی و اعتبار مناسب اين پرسشنامه، می‌توان از آن برای اندازه گيری رشد اعتقادی دانش آموزان جهت انجام پژوهش‌های مختلف استفاده نمود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256