برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تأثير نگرش مذهبی بر رفتار مذهبی دانش آموزان راهنمايی و متوسطه شهر تهران
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله بهروز نظری
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، رفتار مذهبی، نماز خواندن، دانش آموزان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سؤالات زيادی در مورد تأثير باورهای مذهبی و تأثيرات آن در جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی وجود دارد. سؤال اصلی پژوهش حاضر اين است که آيا داشتن نگرش مذهبی منجر به انجام رفتارهای مذهبی خواهد گرديد؟ مسئله علم بدون عمل يا ايمانی که در رفتارهای فرد جلوه‌ای ندارد، موضوعی است که همواره مطرح بوده و از فراوانی قابل توجهی برخوردار است. در اين تحقيق نماز به عنوان شاخص رفتارهای مذهبی تلقی گرديده و تأثيرات نگرش مذهبی بر رفتار نماز خواندن در دانش آموزان دختر و پسر مقاطع تحصيلی راهنمايی و دبيرستان با يکديگر مقايسه شده است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان شهر تهران بودند که از طريق نمونه گيری خوشه‌ای طبقه‌ای جمعاً تعداد 598 نفر دانش آموز دختر و پسر 4 مدرسه راهنمايی و دبيرستان دخترانه و پسرانه به سؤالات پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی خداياری فرد و همکاران (1376) و پرسشنامه محقق ساخته‌ای که رفتار نماز خواندن، وقت نماز خواندن، نمازی که بيشتر قضا می‌شود و به جا آوردن نماز قضا را مورد سؤال قرار می‌داد پاسخ گفتند. با انجام تحليل واريانس يک متغيره مشخص گرديد بين نگرش مذهبی و هر يک از 4 مؤلفه رفتار نماز خواندن با آلفای 01/0 ارتباط معنادار وجود دارد. نتايج حاکی از بالاتر بودن نگرش مذهبی دختران (05/0=α) نسبت به پسران و بالاتر بودن رفتار نماز خواندن دانش آموزان راهنمايی نسبت به دانش آموزان دبيرستانی (01/0=α) بود. نتايج آزمون t در اوقات نماز خواندن نشان داد نمره دانش آموزان دبيرستانی نسبت به دانش آموزان راهنمايی بيشتر است (05/0=α) و پسران نسبت به دختران کمتر نماز خود را قضا می‌کنند. ولی دختران بيش از پسران مبادرت به خواندن نمازهای قضای خود می‌نمايند. آزمون t همچنين مشخص کرد جنسيت در اوقات نماز خواندن تأثيری ندارد و در قضا کردن نماز و خواندن نماز قضا تفاوت قابل توجهی بين مقطع راهنمايی و دبيرستانی وجود ندارد. يافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بين نگرش مذهبی و انجام رفتارهای مذهبی ارتباط وجود دارد. نگرش مذهبی دختران بالاتر از پسران ولی رفتار نماز خواندن پسران بالاتر از دختران است و پسران نسبت به دختران کمتر نماز خود را قضا می‌کنند، ليکن دختران در به جا آوردن نماز قضا از پسران وضعيت بالاتری دارند. پايين‌تر بودن ميانگين نمره دختران در خواندن نماز نسبت به پسران ممکن است ناشی از عدم دريافت اطلاعات صحيح در ايام عادت ماهيانه در خصوص خواندن نماز باشد. از طرف ديگر نگرش مذهبی دانش آموزان مقطع راهنمايی و دبيرستانی تفاوتی ندارد و رشدی نشان نمی‌دهد و رفتار نماز خواندن دانش آموزان راهنمايی به طور معناداری بالاتر از دانش آموزان دبيرستانی است که احتمالاً نشان دهنده نارسايی نظام آموزشی در انتقال آموزه‌های اعتقادی از مقطع راهنمايی به دبيرستان است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256