برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه بين نگرش دينی، سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله فضل ا... یزدانی، دکتر حسین آزاد
عنوان سمینار همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش دينی، سبک‌های مقابله ای، شادکامی، دانش آموزان دبيرستانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که رابطه مثبت بين نگرش دينی و سبک‌های مقابله‌ای کارآمد را تأييد می‌کند. در بيشتر اين مطالعات عمدتاً به رابطه بين نگرش دينی و جنبه‌های منفی و مرضی همچون افسردگی و اضطراب توجه شده و کمتر به رابطه آن با مؤلفه‌های مثبت روانی چون شادکامی و سبک‌های مقابله‌ای پرداخته شده است. به همين جهت اين پژوهش به بررسی رابطه نگرش دينی با سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی اختصاص يافته و سعی کرده است به اين سؤال نيز پاسخ دهد که رابطه نگرش دينی و شادکامی تحت تأثير کدام سبک مقابله‌ای قرار می‌گيرد. بدين منظور از ميان دانش آموزان دبيرستانی دختر و پسر نواحی پنچ گانه شهر اصفهان، با استفاده از روش نمونه گيری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی ساده تعداد 361 دانش آموز انتخاب شده و به سه مقياس نگرش دينی، مقياس سبک‌های مقابله‌ای فرايدنبرگ و لوئيس و شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. مقادير ضرائب پايايی مقياس‌ها به ترتيب 92/0، 85/0 و 91/0 محاسبه گرديده و نتايج نهايی تحليل عاملی جهت روايی سازه مقياس‌ها نيز حاکی از آن است که مقادير ويژه بسيار رضايت بخش می‌باشد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون t، آزمون معنی‌دار بودن ضرايب همبستگی و تحليل رگرسيون نشان داد که بين شادکامی، نگرش دينی و سبک‌های مقابله‌ای کارآمد و سبک مراجعه به ديگران در سطح 01/0>p رابطه معنی‌دار مثبت و بين شادکامی و عوامل آن با سبک مقابله‌ای ناکارآمد رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد (01/0>p). نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که رابطه بين نگرش دينی و شادکامی در حضور سبک مقابله‌ای کارآمد و سبک مراجعه به ديگران معنی‌دار نخواهد بود (001/0>p)؛ اما اين رابطه در حضور سبک مقابله‌ای ناکارآمد معنی‌دار است. از نتايج اين پژوهش می‌توان در طراحی مقياس‌های نگرش دينی، تدوين سياست‌های بهداشت روانی، ايجاد و تقويت شادکامی در نوجوانان با استفاده از نگرش‌های دينی و سبک‌های مقابله‌ای استفاده کرد. علاوه بر اين همچنين برای ارزيابی و سنجش نگرش دينی، سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی نوجوانانی، چهارچوب مفيد و ابزارهای مطمئنی ارائه گرديده است که جهت بهره گيری روان شناسان، روان پزشکان و محققان ديگر سودمند خواهد بود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256