برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبيرستانی شهر تهران
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله محمد امين جليلوند، دكتر جواد اژه‌اي
عنوان سمینار همايش نقش دين در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن اجتماعات مركز آموزشي و درماني حضرت رسول اكرم (ص)
زمان برگزاری سمینار 27-24 آذر 1376
سازمان برگزار کننده سمینار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاونت پژوهشي دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پای‌بندی عملی به تقيدات مذهبی (نماز) و اضطراب دانش‌آموزان دبيرستانی شهر تهران در سال تحصيلی 76-75 بوده است، در اين پژوهش 501 دانش‌آموز دختر و پسر از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران با پرسشنامه اضطراب کتل و پرسشنامه سنجش ميزان پای‌بندی عملی به تقيدات مذهبی (نماز) آزمون شدند. نتايج حاصل از اجرای دو تست مذکور حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بين دو متغير اصلی تحقيق (نماز و اضطراب می‌باشد). ضمناً بين درجه پای‌بندی عملی با سطح اجتماعی – اقتصادی و جنسيت، تفاوت معناداری مشاهده نشد همچنين نمودار ترسيم شده برای نماز دارای چولگی منفی می‌باشد (يعنی اين گروه آزمودنی‌ها دارای نمره نماز بالايی هستند). ميانگين نمرات در ارتباط با پراکندگی اضطراب حاکی از توزيع نرمال و تفاوت معنادار براساس جنسيت است، به نحوی که ميانگين نمره دختران بيشتر از پسران می‌باشد که اين تفاوت در سطح اطمينان 99% معنادار است. پايايی پرسشنامه اضطراب کتل و پرسشنامه سنجش نماز با آزمون آلفای کرونباخ سطح معناداری بالاتر از 001/0 را نشان داد به علاوه ضريب پايايی بين سؤالات آزمون سنجش نماز با نمره کل آزمون برای 36 سؤال با اطمينان حداقل 96% معنادار می‌باشد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256