برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی جهت‌گيری مذهبی (درونی – برونی) با سلامت روان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله آناهيتا شهبازي، دكتر دلاور
عنوان سمینار همايش نقش دين در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن اجتماعات مركز آموزشي و درماني حضرت رسول اكرم (ص)
زمان برگزاری سمینار 27-24 آذر 1376
سازمان برگزار کننده سمینار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاونت پژوهشي دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين جهت‌گيری مذهبی و سلامت روان در دانشجويان پرداخته است. آزمودنی‌های پژوهش را 110 نفر از دانشجويان پسر شهر تهران تشکيل داده‌اند، که به روش نمونه‌گيری داوطلبانه برگزيده شده‌اند. ابزار پژوهش شامل يک پرسشنامه محقق ساخته برای ارزيابی جهت‌گيری مذهبی و يک پرسشنامه شخصيتی طراز شده (MMPI) می‌باشد. برای تجزيه و تحليل داده‌های تحقيق از روش‌های آماری ضريب همبستگی و آزمون t مستقل استفاده شده است. برای اين پژوهش چهار فرض مطرح شده است که به مقايسه ميانگين‌های نمرات شاخص‌های بالينی پرسشنامه MMPI در دو گروه جهت‌گير درونی و جهت‌گير بيرونی مذهبی می‌پردازد و به ترتيب به رابطه ميان جهت‌گيری مذهبی و خودبيمای انگاری، افسردگی، هيستری و اضطراب اشاره دارد. نتايج نشان داد که بين جهت‌گيری مذهبی و نوروزهای هيپوکندريا، افسردگی و ضعف روانی ارتباط معناداری وجود دارد. يعنی آزمودنی‌هايی که دارای جهت‌گيری برونی مذهبی بوده و از دين به عنوان دستاويزی برای رسيدن به اهداف خود استفاده می‌کنند (گروه ضعيف مذهبی) تمايل و گرايش بيشتری به طرف نوروزهای هيپوکندريا، افسردگی و اضطراب از خود نشان دادند. ولی بين جهت گيری مذهبی و نوروز هيستری در دو گروه اختلاف معناداری مشاهده نشد. يافته‌های پژوهش همچنين نشان داد که بين جهت‌گيری مذهبی و سلامت روان ارتباط معناداری وجود دارد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256