برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه عملکرد خانواده با گرايش های مذهبی نوجوان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله مهري گلچين
عنوان سمینار سلامت در خانواده
مکان برگزاری سمینار اراک-ایران
زمان برگزاری سمینار 18 تا 19 مهر 1380
سازمان برگزار کننده سمینار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: خانواده نهاد اجتماعی و نيز اولين محيط پرورشی است که می تواند زمينه شکوفايی فرد را فراهم سازد. در واقع يکی از وظايف اساسی خانواده آماده ساختن فرد برای زندگی اجتماعی است و پدر و مادر اولين کسانی هستند که زير بنای شخصيت سالم يک نوجوان را پی ريزی می کنند. يکی از ويژگی های خاص دوره نوجوانی گرايش های مذهبی آنان کی باشد، پياژه نيز بر ظهور گرايش های مذهبی در دوره نوجوانی که ارزش واقعی می يابند دست تأييد گذاشته است، همچنين عملکرد خانواده می تواند در رشد بهنجار يا ناهنجار اين ويژگی نقش داشته باشد، لذا مطالعه‌ای با هدف تعيين روابطه عملکرد با گرايش های مذهبی نوجوانان دختر و پسر شهر اصفهان انجام شد. روشها: اين پژوهش يک مطالعه SURVEY مقطعی و گذشته نگر است و تعداد 892 نفر دانش آموزان دختر و پسر نوجوان دبيرستانی ( سالهای اول تا سوم) با استفاده از نمونه گيری تصادفی از بين خوشه های مختلف آموزش و پرورش انتخاب شدند و پرسشنامه گرايش های مذهبی آزمون شخصيت آزمون شخصيت آيزنيک – ويلسون و مقايس عملکرد خانواده بليوم را تکميل نمودند. نتايج: يافته ها نشان داد توزيع فراوانی گرايش های مذهبی در نوجوانان پسر به ترتيب 37.3 درصد در حد نسبتاً مطلوب، 33.4 دردصد در حد مطلوب و 29.4 درصد در حد نامطلوب و در نوجوانان دختر 44.8 درصد در حد نسبتاً مطلوب، 29.4 درصد در حد مطلوب و 25.8 درصد در حد نامطلوب و در تمامی نوجوانان 41.2 درصد در حد نسبتاً مطلوب، 31.3 درصد در حد مطلوب و 27.5 درصد در حد نامطلوب بوده است. همچنين سطح عملکرد خانواده توسط تمامی نوجوانان به ترتيب 37.7 درصد در حد نسبتاً مطلوب، 36 درصد در حد مطلوب و 26.3 درصد در حد نامطلوب گزارش شده است. نتايج آمار ضريب همبستگی اسپيرمن بين عملکرد خانواده و گرايش مذهبی نوجوانان با P>0.5,r=0.2 بين گرايشهای مذهبی دختران و پسران نوجوان تفاوت معنی داری را نشان نداد. بحث نتيجه گيری: اين مطالعه وجود رابطه مثبت عملکرد خانواده و گرايش های مذهبی نوجوان را مورد تأکيد قرار می دهد. بدين معنی که هر چه سطح عملکرد خانواده بالاتر باشد، گرايش مذهبی نوجوان بيشتر است، همچنين عدم وجود تفاوت بين دختران و پسران نشان می دهد که در جامعه ميزان گرايش‌های مذهبی بين دو جنس يکسان است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256