برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تأثيرارزش‌های مذهبی در طول مدت درمان بيماران مبتلا به افسردگی اساسی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله فرشید خسروپور، غلامرضا ساردوئی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عقايدمذهبی، اختلالات روانی، اضطراب، افسردگی، انطباق، اختلال افسردگی اساسی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله تأثير ارزش‌ها و عقايدمذهبی در سلامت روانی افراد در پژوهش‌های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. در يک مطالعه جديد نشان داده شده که عقايد مذهبی قوی‌تر باعث ايجاد يک اثر مثبت روانی می‌شود که در ارتقاء بهداشت روانی مؤثر است (کوئينگ و همکاران، 1998، لارسنوکوئينگ، 2000). همچنين اعتقادات مذهبی باعث افزايش سلامت افراد شده و رابطه مستقيمی ‌بين مذهب و قدرت انطباق با محيط وجود دارد (کاتن و همکاران، 1998؛ ايسايا و همکاران، 1999) از سوی ديگر يافته‌های گوناگونی در مورد ارتباط بين مذهب و طول مدت درمان اختلالات روانی گزارش شده‌اند. در اين مورد رازالی و همکاران (1998) با مطالعه طول مدت درمان بيماران مبتلا به افسردگی و اضطراب که دارای زمينه مذهبی قوی بودند، به اين نتيجه رسيدند که اين گروه سريع‌تر بهبود می‌يابند. هدف از پژوهش کنونی بررسی تأثير ارزش‌های مذهبی در طول مدت درمان بيماران مبتلا به افسردگی اساسی بود. به همين منظور 50 بيمار مرد در دامنه سني60-50 سال طی شش ماه با تشخيص اختلال افسردگی اساسی توسط روان پزشک براساس ملاک های D‏SM-IV از مرکز روان پزشکی شهيد بهشتی کرمان انتخاب گرديدند. بيماران همگی تحت درمان ECT قرار گرفتند و پس از بهبودی توسط پرسشنامه بررسی ارزش‌های آلپورت-ورنون- ليندزی ارزيابی شدند. براساس نتايج اجرای آزمون 20 نفر در گروه با«ارزش‌های معنوی قوي» و 14 نفر در گروه « با ارزش‌های مذهبی ضعيف» جايگزين شدند. در دو گروه پرسشنامه تجديد نظر شده افسردگی بک نيز اجرا گرديد. تحليل داده‌های حاصل با استفاده از آزمون t نشان داد که گروه «باارزش‌های مذهبی قوي» از لحاظ متوسط طول مدت درمان و ميانگين نمرات BDI به طور معناداری پايين‌تر از گروه با ارزش‌های مذهبی ضعيف بود (05/0=α). همچنين پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در کل بيماران مورد مطالعه بين متغيرهای طول درمان و ارزش‌های مذهبی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد (01/0=α) با در نظرگرفتن يافته‌های اين تحقيق توجه به عقايد مذهبی بيماران روانی و تقويت آن خصوصاًدر بيماران افسرده می‌تواند در کاهش طول مدت درمان مؤثر باشد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256