برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تأثير اعتقاد به ارزش‌های مذهبی و جمع گرايی بر خود-کنترلی هيجانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سیامک سامانی، دکتر مرتضی لطیفیان
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جمع گرايی، خودکنترلی، ارزش‌های مذهبی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثير ميزان اعتقاد به ارزش‌های مذهبی و جمع گرايی بر سطح خود-کنترلی هيجانی بود. در اين مطالعه افراد با خود-کنترلی هيجانی بالا، افرادی هستند که در بيان احساسات و عواطف خود دارای توانايی می‌باشند. گروه نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 206 دانشجو (107دختر و 99پسر) بود که به شيوه خوشه‌ای تصادفی از چهار دانشکده علوم پايه، علوم تربيتی و روان شناسی، مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شيراز انتخاب گرديدند (ميانگين سنی گروه نمونه برابر8/21 و انحراف معيار آن 5/3بود). ابزار گردآوری اطلاعات، مقياس ارزش‌های آسيايی بود که ضريب آلفا برای سه متغير ارزش‌های مذهبی، ارزش‌های جمع گرايی و خود-کنترل هيجانی موجود در اين مقياس به ترتيب برابر 92/0، 64/0، 68/0بود. پس از تکميل اين مقياس توسط گروه نمونه، اطلاعات حاصل به روش تحليل واريانس چند طرفه (ANOVA) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. لازم به ذکر است که گروه نمونه مورد مطالعه در دو متغير ميزان اعتقاد به ارزش‌های مذهبی و جمع گرايی به سه گروه اعتقادی بالا، متوسط و پايين تقسيم شدند و سپس مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج تحليل واريانس سه طرفه جنسيت (دختر و پسر)، ميزان اعتقاد به ارزش‌های مذهبی (بالا، متوسط وپايين) و ارزش‌های جمع گرايی (بالا، متوسط و پايين) (ANOVA 2×3×3) برای سطح خود-کنترلی هيجانی، حاکی از آن بود که خود-کنترلی هيجانی پسران به طور معنی‌داری بيشتر از دختران است (F (1,203) =5.01,P<0. 03). همچنين نتايج نشان داد که گروه با اعتقاد پايين به ارزش‌های جمع گرايی در مقايسه با دو گروه ديگر (بالاومتوسط) دارای خود- کنترلی هيجانی پايين‌تری می‌باشند (F (2,203) =4. 0,P<0.02). نتايج اين تحليل نشان داد که تعامل سه طرفه متغيرهای جنسيت، سطح اعتقاد به ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های جمع گرايی در خود-کنترلی هيجانی معنی‌دار می‌باشد (F (4,203) =2.55, P<0.05) که اين تعامل در گروه بااعتقاد بالا به ارزش‌های جمع گرايی ميان دختران و پسران در سطوح مختلف اعتقاد به ارزش‌های مذهبی بود. نتايج ديگر تحقيق نشان داد که تحصيلات والذين نيز از ديگر عوامل مؤثر بر خود کنترلی هيجانی می‌باشد. به طوری که ميزان خود-کنترلی هيجانی فرزندان در گروه والدين با تحصيلات بالا، پايين‌تر از گروه‌های ديگر بود. در ضمن بيشترين ميزان خود-کنترلی هيجانی در فرزندان والدين با تحصيلات پايين و سطح اعتقاد مذهبی بالا مشاهده شد. همچنين حداکثر خود-کنترلی در گروه جمع گرايی بالا که والدين آن‌ها از تحصيلات پايين برخوردار بودند ديده شد و حداقل خود-کنترلی در فرزندان مادران با تحصيلات بالا و معتقد به جمع گرايی بالا مشاهده شد. به طور خلاصه نتايج اين تحقيق نشان داد که جنسيت از عمده ترين متغيرهای مؤثر بر خود-کنترلی می‌باشد و همچنين افزايش ميزان اعتقاد به جمع گرايی همراه با بالا رفتن سطح تحصيلات والدين موجب کاهش خود-کنترلی هيجانی و در نتيجه افزايش سطح بهداشت روانی در فرزندان می‌گردد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256