برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی مقايسه ميزان دين‌داری در بين دانشجويان ترم اول و ترم آخر دانشگاه
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله محمدرضا مصاحبی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تأديب، فرهنگ، شعائر دينی همگرا و واگرا
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله حتی مورخ دکاک هم، فروتنانه در برابر دين تعظيم می‌کند، چرا که می‌بيند دين در هر سرزمينی و هر عصری در کار است و ظاهراً از آن گريزی نيست. دين برای رنجيدگان، محرومان و سالخوردگان تسلای فوق طبيعی آورده است، معلمان و پدران را در تأديب جوانان ياری کرده است، حقيرترين زندگی‌ها را معنی و شکوه بخشيده و به مدد شعائر خود، ميثاق‌های بشری را به صورت روابط با مهابت انسان و خدا درآورده و از اين راه استحکام و ثبات به وجود آورده است. دين جزئی از فرهنگ اقوام است و فرهنگ، راه ورسم جامعه است. انسان که خود خالق فرهنگ می‌باشد به توسط همان فرهنگ به خود مقام انسانی بخشيده است. فرهنگ، بدون اجتماع، امکان وجود ندارد و نيز دوام و بقای اجتماع وابسته به فرهنگ است کروپر و وايت معتقدند، فرهنگ وجود مستقل دارد و يکی از دلايل آنان اين است که فرهنگ می‌ماند، ولی افراد از بين می‌روند. بنابه گفته ويل دورانت، در تاريخ پيش از عصر ما نمونه قابل توجهی از جامعه‌ای که توانسته باشد بدون کمک دين به حيات اخلاقی خود ادامه دهد، وجود ندارد. «اريک فروم» از نياز دينی به عنوان نياز به يک الگوی جهت‌گيری و مرجعی برای اعتقاد و ايمانی ياد کرده و می‌گويد«از آن جا که نياز به يک نظام جهت گير و اعتقادی جزء ذاتی هستی انسان است، می‌توان به حدت و شدت اين نياز پی برد در واقع نمی‌توان هيچ فرهنگی را در گذشته پيدا نمود که دين در آن جايی نداشته باشد و به نظر می رسد در آينده نيز فرهنگی به غير از اين نمی‌تواند به وجود آيد». دکتر احدی براساس تحقيقات انجام شده از تغيير موقعيت اجتماعی جوانان در جامعه کنونی ايران، سخن خارج از خانه، مطالعات تحصيل در سطح بالاتر، وسايل ارتباط جمعی و.. . به عنوان عوامل ايجادکننده تغيير در ارزش‌ها، سنت‌ها، آداب و عقايد آن نام می‌برد. نظر به اهميت موضوع دين و تأثير آن در روابط فرهنگی و اجتماعی و نياز به پژوهش در هر کدام از ابعاد مطرح شده، به جستجوی تأثير آموزش عالی در ميزان مذهبی بودن جوانان برآمديم. در اين پژوهش منظور از مذهبی بودن، داشتن اعتقاد، باور و رفتار متناسب با دستورات دين اسلام و مذهب شيعه است. جامعه مورد بررسی، دانشجويان دانشگاه آزاداسلامی ‌در شهر اصفهان می‌باشد. روش نمونه گيری، خوشه‌ای است. بدين منظور ده رشته مختلف از رشته‌های موجود در دانشگاه در نظر گرفته شد و از دانشجويان ترم اول و آخر هر کدام از رشته‌ها تعدادی به صورت تصادفی انتخاب گرديدند. برای سنجش ميزان دين‌داری دانشجويان از آزمون دين‌داری استفاده گرديد. ساخت اين آزمون بيش از يک سال به طول انجاميد و برای ساخت و رفع عيب آن، سؤالات زيادی ساخته شد و پس از چندين مرنبه تجزيه و تحليل سؤالات آزمون نهايی به دست آمد. اعتبار آزمون با روش آزمون، آزمون مجددو همچنين دو نيمه کردن محاسبه گرديد، که اعتباری بالاتراز 8/0را نشان داد و برای اطمينان از روا بودن آزمون آن را بر روی گروه‌های مختلف اجرا و روايی همگرا و واگرای آن تأييد گرديد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتيجه گرفته شد که بين ميانگين نمره‌های دانشجويان در رشته‌های مختلف تفاوت آماری وجود ندارد. از طرف ديگر ميانگين دانشجويان ترم اول و دانشجويان ترم آخر توسط t آزمون گرديد که t به دست آمده برابر893/1می‌باشد که نشانگر تفاوتی بين ميانگين امتياز دين‌داری دانشجويان ترم اول و آخر نمی‌باشد. ليکن واريانس‌های دو گروه ترم اولی و ترم آخری که توسط f فيشر مورد آزمون قرار گرفت با بدست آمدن عدد078/6 نشان داد، با95%اطمينان، فرض برابری واريانس‌ها بين دو گروه دانشجويان ترم اول و آخر رد می‌شود. ميانگين امتيازات در بين دانشجويات ترم 1در بازده (5382/40و0618/128) قرار می‌گيرد و اين بازده برای دانشجويان ترم آخر (6153/132و7625/116) است. تفاوت طول (3762/3) است که تفاوت حاصل به دليل پراکندگی بيشتر امتيارات در گروه دوم می‌باشد. با توجه به نتايج حاصل می‌توان گفت پراکندگی در امتيازات دانشجويان ترم آخر به طور قابل توجهی بيشتر از پراکندگی دانشجويان ترم اول است. به عبارت ديگر، اگر چه تفاوتی در ميانگين نمرات وجود نداشته، ولی در پراکندگی نمرات تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته است. بنابراين می‌توان گفت تحصيلات دانشگاهی و مطالعات ديگر تفاوتی در ميزان دين‌داری افراد به وجود نياورده ولی پراکندگی آن را در بين افراد بيشتر می‌کند. با توجه به اين که اين پژوهش بر روی دانشجويان يک دانشگاه صورت گرفته برای اطمينان بيشتر از تعميم پذيری آن می‌توان آن را بر روی گروهی بزرگ‌تر و در سطح کل ايران اجرا نمود. اميد است پژوهش حاضر سهمی ‌در شناخت بيشتر و بهتر جوانان اين مرز و بوم داشته باشد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256