برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
ردیف کد عنوان فارسی XML مشاهده
۱ 11 بررسی رابطه بين عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی Get XML Data View Profile ۱۷۱۴ بار
۲ 12 گستره پژوهش‌های روان‌شناختی در حوزه دين Get XML Data View Profile ۱۳۷۲ بار
۳ 13 ويژگی‌های شخصيتی، استرس، شيوه‌های مقابله و نگرش‌های مذهبی در افراد اقدام‌کننده به خودکشی Get XML Data View Profile ۱۲۰۹ بار
۴ 14 پيش‌بينی بهبودی يا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی Get XML Data View Profile ۱۲۲۶ بار
۵ 15 سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا Get XML Data View Profile ۱۲۵۹ بار
۶ 16 نقش ايمان و اعتقاد مذهبی دردرمان بيماری‌ها و معرفی سه مورد درمان با روان‌درمانی مذهبی Get XML Data View Profile ۱۲۹۷ بار
۷ 17 تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانکشده پرستاری و مامايی و پيراپزشکی Get XML Data View Profile ۱۰۴۰ بار
۸ 18 بررسی تأثير رويکردهای نوين در يادگيری حسی آيات قرآن کريم Get XML Data View Profile ۱۰۵۶ بار
۹ 19 بررسی دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز Get XML Data View Profile ۱۰۵۵ بار
۱۰ 20 بررسی تأثير آموزش تعاليم اسلامی بر رضامندی زناشويی Get XML Data View Profile ۱۰۸۱ بار
۱۱ 21 ساختار عامل پايايی و روايی مقياس نگرش سنج دينی Get XML Data View Profile ۱۰۶۲ بار
۱۲ 28 هنگامه های آسيب زدايی چادر Get XML Data View Profile ۱۰۵۷ بار
۱۳ 30 تأثير کيفيت دلبستگی در معنويت، دينداری و روابط بين فردی Get XML Data View Profile ۱۱۰۱ بار
۱۴ 106 دورکيم ، خودکشی و مذهب Get XML Data View Profile ۱۰۹۹ بار
۱۵ 112 بعضی از جنبه‌های عرفان در نظام روان درمانی به عنوان يک عامل مهم بهداشتی Get XML Data View Profile ۹۹۸ بار
۱۶ 113 رابطه مذهب و بهداشت روانی از ديدگاه اسلامی Get XML Data View Profile ۱۲۹۴ بار
۱۷ 114 نقش مذهب در سلامت روان Get XML Data View Profile ۱۳۸۲ بار
۱۸ 139 مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران Get XML Data View Profile ۱۰۵۹ بار
۱۹ 162 بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سيستم ايمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سر Get XML Data View Profile ۱۰۷۲ بار
۲۰ 213 بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سبک های هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران Get XML Data View Profile ۱۰۷۲ بار
۲۱ 225 رابطه راهبردهای مقابله مذهبی با تعالی پس ضربه ای و درماندگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۱۰۳۷ بار
۲۲ 259 بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مراکز همودياليز وابسته به دانشگا Get XML Data View Profile ۱۰۳۰ بار
۲۳ 260 بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مرکز همودياليز بيمارستان امام رض Get XML Data View Profile ۱۰۲۷ بار
۲۴ 271 گذری بر سير تحول تهيه مقياس ها در سنجش نگرش مذهبی Get XML Data View Profile ۱۰۳۶ بار
۲۵ 292 تحليل تطبيقی تاثير مهاجرت در سطح دينداری و اولويت های ارزشی دختران و پسران Get XML Data View Profile ۹۸۶ بار
۲۶ 312 مطالعاتی در قلمرو مشترک دين و روان شناسی Get XML Data View Profile ۱۰۲۸ بار
۲۷ 159 بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی در دانشجويان با توجه به نگرشهای مذهبی Get XML Data View Profile ۱۰۱۲ بار
۲۸ 181 رابطه رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی و نگرش مذهبی با سلامت روانی Get XML Data View Profile ۱۱۱۰ بار
۲۹ 236 ارايه و تبيين مدل انگيزشی مبتنی بر معنويت کارکنان Get XML Data View Profile ۹۶۴ بار
۳۰ 237 ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی Get XML Data View Profile ۱۱۵۵ بار
۳۱ 286 بررسی هويت دينی و ملی جوانان شهر تهران با تاکيد بر تاثير خانواده Get XML Data View Profile ۹۵۵ بار
۳۲ 313 مطالعه ميزان پايبندی دينی جوانان شهر اهواز Get XML Data View Profile ۹۵۳ بار
۳۳ 81 بررسی رابطه سلامت روان ، هوش معنوی وافکار ناکارآمد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان Get XML Data View Profile ۹۰۶ بار
۳۴ 150 بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا، و جهت گيری مذهبی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۷۱۳ بار
۳۵ 201 تقيد به خانواده، مدرسه، گروه همسالان و مذهب مرتبط با رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبيرستانهای شيراز به عنوان يک مطالعه مو Get XML Data View Profile ۵۹۸ بار
۳۶ 118 نقش ايمان و اعتقاد مذهبی در درمان بيماری ها و معرفی سه مورد درمان با رواندرمانی مذهبی Get XML Data View Profile ۶۹۰ بار
۳۷ 87 بررسی جايگاه معنويت در الگوهای عمده سلامت روان Get XML Data View Profile ۷۰۱ بار
۳۸ 101 رابطه ابعاد جهت گيری مذهبی با پايداری هيجانی Get XML Data View Profile ۷۰۳ بار
۳۹ 31 تولدی دوباره: برداشتی روانشناختی از سوره مبارکه کهف در قرآن و کاربرد آن در مشاوره Get XML Data View Profile ۵۹۲ بار
۴۰ 104 اعتقادات مذهبی و عزت نفس : بررسی نقش مذهب در افزايش اعتماد به نفس Get XML Data View Profile ۶۰۶ بار
۴۱ 35 بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده Get XML Data View Profile ۶۲۴ بار
۴۲ 48 ۱بررسی اثربخشی درمان يکپارچه توحيدی در کاهش بزهکاری زندانيان Get XML Data View Profile ۶۱۱ بار
۴۳ 66 روش شناسی ساخت يک مقياس اسلامی (معيار مرجع) ويژگی‌ها و محدوديت‌ها Get XML Data View Profile ۶۲۹ بار
۴۴ 72 دين و بهداشت روان Get XML Data View Profile ۵۷۱ بار
۴۵ 73 شکل گيری شخصيت ، تامين بهداشت روان و درمان اختلالات روان شناختی بر اساس نظريه خود تحقق دهی دينی Get XML Data View Profile ۵۸۵ بار
۴۶ 79 نقش هوش هيجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمينی (ره) : آيا رهبری حضرت امام (ره) مبدا الهی داشته است؟ Get XML Data View Profile ۵۶۹ بار
۴۷ 88 بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هيجانی دانشجويان Get XML Data View Profile ۶۴۵ بار
۴۸ 246 سلامت معنوی دانشجويان پرستاری و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوی از بيماران Get XML Data View Profile ۵۸۷ بار
۴۹ 325 بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده Get XML Data View Profile ۵۴۵ بار
۵۰ 140 تاثير خود شناسی اسلامی در افزايش ميزان سازگاری زناشويی Get XML Data View Profile ۶۵۱ بار
۵۱ 227 رابطه گرايش های مذهبی و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان کارورز توانبخشی از تجارب بالينی Get XML Data View Profile ۵۵۸ بار
۵۲ 97 SQ يا هوش معنوی Get XML Data View Profile ۶۶۳ بار
۵۳ 344 کارکردگرايی در زبان دينی و ارزيابی توفيقات آن Get XML Data View Profile ۶۲۶ بار
۵۴ 68 نقش دين و باورهای دينی در سلامت روانی فرد و جامعه Get XML Data View Profile ۱۱۳۰ بار
۵۵ 42 ۱بررسی رابطه سبک های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين Get XML Data View Profile ۲۵۴۸ بار
۵۶ 124 بررسی رابطه سبک‌های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين Get XML Data View Profile ۹۹۵ بار
۵۷ 172 تعيين ارتباط افسردگی و نگرش نسبت به امور مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری، مامايی و بهداشت بندرعباس در سال ۱۳۷۹ Get XML Data View Profile ۹۶۴ بار
۵۸ 138 درمان شناختی – رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تأکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی Get XML Data View Profile ۱۰۰۵ بار
۵۹ 243 درمان شناختی - رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تاکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی Get XML Data View Profile ۹۳۸ بار
۶۰ 333 بررسی مولفه های معنای زندگی از منظر اسلام در کتاب های درسی دين و زندگی دوره متوسطه Get XML Data View Profile ۱۱۳۴ بار
۶۱ 193 ميزان تاثير تماشای فيلم های مذهبی بر IgA ترشحی کودکان سنين مدرسه Get XML Data View Profile ۹۳۰ بار
۶۲ 219 تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان Get XML Data View Profile ۹۱۳ بار
۶۳ 220 تاثير گروه درمانی معنوی - مذهبی بر علايم روانی بيماران اسکيزوفرنيک Get XML Data View Profile ۹۸۲ بار
۶۴ 291 تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان Get XML Data View Profile ۹۵۷ بار
۶۵ 32 مبانی هوش معنوی Get XML Data View Profile ۱۱۶۹ بار
۶۶ 125 رابطه بين ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی Get XML Data View Profile ۱۰۰۹ بار
۶۷ 296 خودکشی در دين اسلام Get XML Data View Profile ۹۰۰ بار
۶۸ 10 مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن Get XML Data View Profile ۹۲۷ بار
۶۹ 33 مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن Get XML Data View Profile ۹۶۵ بار
۷۰ 204 مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن Get XML Data View Profile ۸۹۱ بار
۷۱ 206 مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن Get XML Data View Profile ۸۸۱ بار
۷۲ 263 سلامت معنوی، مفاهيم و چالش ها Get XML Data View Profile ۶۷۰ بار
۷۳ 281 بررسی رابطه کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت Get XML Data View Profile ۶۶۷ بار
۷۴ 182 رابطه علی بين نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز Get XML Data View Profile ۸۴۶ بار
۷۵ 330 بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دينی و سبک زندگی بر اساس نظريه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه، سال ۱۳۸۸ Get XML Data View Profile ۶۳۵ بار
۷۶ 268 هوش معنوی: ديدگاه ها و چالش ها Get XML Data View Profile ۶۵۱ بار
۷۷ 308 فاصله نسلی با تاکيد بر وضعيت دينداری و ارزشهای اجتماعی مطالعه موردی شهر دهدشت در سال ۱۳۸۲ Get XML Data View Profile ۶۲۳ بار
۷۸ 130 بررسی رابطه سطح تهييج‌طلبی دانشجويان با فعاليت ورزشی، سرعت رانندگی و شرکت در مراسم مذهبی Get XML Data View Profile ۶۲۴ بار
۷۹ 174 حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده‌ سلامت و وضعيت انجام اين رفتارها در سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر شهر يزد Get XML Data View Profile ۷۳۵ بار
۸۰ 305 ساخت آزمون باور دينی و هنجاريابی آن برای دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر Get XML Data View Profile ۶۱۷ بار
۸۱ 327 آماده سازی مقياس سنجش دين داری برای جمعيت دانشجويی Get XML Data View Profile ۵۹۹ بار
۸۲ 127 مطالعه همبستگی فعاليت‌های مذهبی با اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه سبزوار Get XML Data View Profile ۷۸۷ بار
۸۳ 89 تجربه های معنوی عرفانی از ديدگاه روان شناسی Get XML Data View Profile ۶۷۹ بار
۸۴ 134 شواهد پژوهشی درباره تأثير اعتقادات مذهبی فرد در کاهش ابتلا به افسردگی Get XML Data View Profile ۶۵۲ بار
۸۵ 241 تاثير فعاليت های معنوی - تفريحی گروهی بر وضعيت مراقبت از خود بيماران اسکيزوفرنيک Get XML Data View Profile ۶۲۱ بار
۸۶ 248 طراحی و روان سنجی «مقياس سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي» Get XML Data View Profile ۶۳۱ بار
۸۷ 82 الگوی تحليل مسير روابط بين انگيزش درونی مذهبی، نماز، بهزيستی معنوی و کيفيت زندگی با بهزيستی روان شناختی دانشجويان Get XML Data View Profile ۶۶۹ بار
۸۸ 94 معنويت ، خودشکوفايی و هوش معنوی در محيط کار Get XML Data View Profile ۶۳۷ بار
۸۹ 109 نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile ۶۲۳ بار
۹۰ 338 سازواری ها و ناسازواری های تلقين در تربيت دينی Get XML Data View Profile ۶۴۱ بار
۹۱ 25 دين ورزی و سلامت رواني Get XML Data View Profile ۶۶۲ بار
۹۲ 111 رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقايسه آنها در سه گروه افراد بزهکار ، عادی و مذهبی Get XML Data View Profile ۶۱۶ بار
۹۳ 129 بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن دردانش آموزان سال آخر دبيرستانهای اسلامشهرسال تحصيلی ۷۶-۱۳ Get XML Data View Profile ۶۸۴ بار
۹۴ 258 ارتباط سلامت معنوی و کيفيت زندگی در مبتلايان به مولتيپل اسکلروزيس Get XML Data View Profile ۶۸۹ بار
۹۵ 34 بررسی تاثير ايمان بر شخصيت دانشجويان علوم پزشکی اردبيل Get XML Data View Profile ۵۸۸ بار
۹۶ 269 بررسی تاثير ايمان بر شخصيت دانشجويان علوم پزشکی اردبيل Get XML Data View Profile ۶۱۴ بار
۹۷ 49 رابطه بين نگرش مذهبی و سلامت روانی در بين دانش آموزان دبيرستان های دخترانه اصفهان Get XML Data View Profile ۸۰۶ بار
۹۸ 63 بررسی تاثير گروه درمانی مذهبی و شناختی – رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشويی زندانيان مرد شهر قم Get XML Data View Profile ۶۳۵ بار
۹۹ 166 بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی در دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه Get XML Data View Profile ۶۶۳ بار
۱۰۰ 255 نگرش پرستاران به معنويت و مراقبت معنوی Get XML Data View Profile ۷۹۹ بار
۱۰۱ 267 هوش پيش بينی کننده رهبری تحول آفرين: بررسی روابط ميان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرين Get XML Data View Profile ۶۹۰ بار
۱۰۲ 284 بررسی کيفيت زندگی و رابطه آن با نگرش دينی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران Get XML Data View Profile ۶۳۲ بار
۱۰۳ 43 ۲بررسی تاثير گسترش هستی شناسی اسلامی بر فعال سازی مولفه های هوشبهر هيجانی Get XML Data View Profile ۶۸۹ بار
۱۰۴ 247 سلامت معنوی در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی Get XML Data View Profile ۷۴۱ بار
۱۰۵ 272 اصل سنخيت در عرفان و همانندسازی در روان شناسی (با گذری در انديشه های عطار و مولوی) Get XML Data View Profile ۶۵۰ بار
۱۰۶ 155 بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنيدگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۶۴۰ بار
۱۰۷ 285 بررسی مقايسه ای اثرات روان درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری با رويکرد دينی بر بيماران افسرده و پاسخ لنفوسيت های Get XML Data View Profile ۶۵۳ بار
۱۰۸ 168 بررسی مقابله مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۷۸-۷۹ Get XML Data View Profile ۶۶۲ بار
۱۰۹ 304 ۳۰رسانه های جمعی و توليدات دينی برای کودکان: ارايه رويکردی ارتباطی – فرهنگی Get XML Data View Profile ۶۴۱ بار
۱۱۰ 341 مقايسه تجربی سنجه های دينداری: دلالت های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در يک جمعيت Get XML Data View Profile ۷۱۴ بار
۱۱۱ 95 تحليل ميزان هوش معنوی دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگی های جمعيت شناختی Get XML Data View Profile ۹۰۲ بار
۱۱۲ 128 بررسی مقدماتی گزارش دانش‌آموزان از نگرش مذهبی خود با و بدون ذکر هويت شخصی Get XML Data View Profile ۷۵۶ بار
۱۱۳ 170 بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانشجويان پزشکی در سال تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Get XML Data View Profile ۶۱۳ بار
۱۱۴ 287 بررسی و ارزيابی عوامل موثر بر هويت دينی جوانان در شيراز Get XML Data View Profile ۵۹۸ بار
۱۱۵ 143 ابعاد رابطه ميان جهت گيری مذهبی و سلامت روانی و ارزيابی مقياس جهت گيری مذهبی Get XML Data View Profile ۶۳۱ بار
۱۱۶ 270 کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز Get XML Data View Profile ۶۰۰ بار
۱۱۷ 340 کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز Get XML Data View Profile ۵۹۵ بار
۱۱۸ 86 سلامت معنوی Get XML Data View Profile ۶۱۳ بار
۱۱۹ 194 نقش باورهای مذهبی درونی و بيرونی در سلامت روان و ميزان افسردگی سالمندان Get XML Data View Profile ۶۶۹ بار
۱۲۰ 58 سلامت عمومی دانشجويان تابعی از جهت گيری مذهبی و پای بندی مذهبی يا باورهای دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای Get XML Data View Profile ۷۱۹ بار
۱۲۱ 121 تطابق معنوی در دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی: مطالعه کيفی Get XML Data View Profile ۶۹۶ بار
۱۲۲ 157 بررسی رابطه بين گرايش های مذهبی و سالمندی موفق Get XML Data View Profile ۶۲۶ بار
۱۲۳ 326 آسيب شناسی تربيت دينی دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران Get XML Data View Profile ۶۰۴ بار
۱۲۴ 339 علم و دين در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل Get XML Data View Profile ۶۱۱ بار
۱۲۵ 211 باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان Get XML Data View Profile ۶۰۹ بار
۱۲۶ 44 ۳تاملی در سازه های مذهبی و جايگاه آنها در روان شناسی سلامت Get XML Data View Profile ۵۸۵ بار
۱۲۷ 50 رابطه بين ابعاد دينداری با شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۶۰۱ بار
۱۲۸ 232 وضعيت نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال ۱۳۸۰ Get XML Data View Profile ۶۰۰ بار
۱۲۹ 310 گستره پژوهش های روان شناختی در حوزه دين Get XML Data View Profile ۵۷۲ بار
۱۳۰ 318 نقدی روش شناسانه بر مقياس های سنجش دينداری در ايران Get XML Data View Profile ۵۸۸ بار
۱۳۱ 55 اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج Get XML Data View Profile ۷۸۱ بار
۱۳۲ 105 ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۶۶۱ بار
۱۳۳ 146 ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۶۲۵ بار
۱۳۴ 92 هوش معنوی و تأثيرات آن بر سلامت جسمانی و روانی Get XML Data View Profile ۶۹۸ بار
۱۳۵ 108 نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile ۵۹۲ بار
۱۳۶ 29 معنويت و سلامت روان Get XML Data View Profile ۷۳۰ بار
۱۳۷ 133 تعريف و تحمل استرس در بين جمعيتهای مذهبی Get XML Data View Profile ۷۶۹ بار
۱۳۸ 233 اثر بخشی آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۷۵۰ بار
۱۳۹ 275 اثربخشی آموزه های دينی برگرفته از داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش روابط دختر و پسر دانشجويان دختر خ Get XML Data View Profile ۵۶۱ بار
۱۴۰ 100 استفاده از دعا به عنوان يک رويکرد معنوی در مداخلات روانشناختی با تاکيد بر دعاهای امام سجاد(ع) درصحيفه سجاديه Get XML Data View Profile ۵۶۹ بار
۱۴۱ 175 رابطه بين اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۹۱ بار
۱۴۲ 249 مروری بر عوامل مرتبط با تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بر پايه تئوری رفتار منطقی Get XML Data View Profile ۶۸۷ بار
۱۴۳ 71 بررسی اثرات دين داری و جهت گيری دينی بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه مازندران Get XML Data View Profile ۷۱۵ بار
۱۴۴ 186 گزارش مقدماتی از: تحقيقی پيرامون ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی بر اساس تست مطالعه ارزش های آلپرت، ورنن، وليندزی Get XML Data View Profile ۵۶۴ بار
۱۴۵ 198 همبستگی بين نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۸۷ Get XML Data View Profile ۶۰۳ بار
۱۴۶ 137 تاثير آوای قرآن کريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Get XML Data View Profile ۶۳۲ بار
۱۴۷ 293 تحليل محتوای کتاب های دينی سوم راهنمايی و دبيرستان از منظر پاسخ به نيازهای عاطفی - روانی و اجتماعی دانش آموزان Get XML Data View Profile ۵۷۶ بار
۱۴۸ 24 مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد Get XML Data View Profile ۶۱۴ بار
۱۴۹ 221 تفاوتهای جنس، سن و وضعيت اقتصادی - اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان Get XML Data View Profile ۵۵۸ بار
۱۵۰ 223 رابطه اعتماد بين فردی، خودکارآمدی، پايبندی مذهبی و بخشش با باور های دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای Get XML Data View Profile ۶۸۶ بار
۱۵۱ 294 تحليل و نقد الگوی «تباين معرفت تربيتی با تعاليم ديني» Get XML Data View Profile ۸۶۸ بار
۱۵۲ 314 معنای زندگی انسان و نقش خلاقيت زايی دين Get XML Data View Profile ۶۰۹ بار
۱۵۳ 316 مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد Get XML Data View Profile ۵۵۹ بار
۱۵۴ 69 بررسی رابطه دين داری و اضطراب مرگ در بين دانشجويان و طلاب شهر قم Get XML Data View Profile ۶۳۳ بار
۱۵۵ 156 بررسی رابطه بين تقيدات مذهبی و سازگاری زناشويی Get XML Data View Profile ۵۷۱ بار
۱۵۶ 288 بررسی وضعيت دين داری در بين دانشجويان Get XML Data View Profile ۶۳۵ بار
۱۵۷ 178 رابطه جهت گيری مذهبی با ميزان تنيدگی Get XML Data View Profile ۵۹۲ بار
۱۵۸ 222 رابطه ادراک کودکان از خشونت والدين در فرزند پروری و باورهای مذهبی کودکان Get XML Data View Profile ۵۵۰ بار
۱۵۹ 27 رابطه مقابله‌های مذهبی و سلامت روان در بيماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (ام اس) Get XML Data View Profile ۶۴۲ بار
۱۶۰ 51 ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان Get XML Data View Profile ۱۱۴۴ بار
۱۶۱ 78 تعامل بين سلوک عارفانه و فرايند مشاوره Get XML Data View Profile ۵۲۷ بار
۱۶۲ 96 ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان Get XML Data View Profile ۵۴۲ بار
۱۶۳ 176 رابطه بين جهت گيری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۶۴۳ بار
۱۶۴ 215 بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار Get XML Data View Profile ۵۴۵ بار
۱۶۵ 251 معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران Get XML Data View Profile ۶۰۶ بار
۱۶۶ 280 بررسی رابطه دينداری با رضايتمندی زناشويی Get XML Data View Profile ۶۸۵ بار
۱۶۷ 148 بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ۱۳۷۹ Get XML Data View Profile ۵۶۲ بار
۱۶۸ 65 تعيين رابطه بين دينداری با سخت رويی روان‌شناختی Get XML Data View Profile ۶۴۴ بار
۱۶۹ 145 ارتباط بين فعاليت های مذهبی و مصرف سيگار در دانشجويان يکی از دانشگاههای کرمان Get XML Data View Profile ۵۶۱ بار
۱۷۰ 26 بررسی نقش تلويزيون در ايجاد و تقويت گرايشهای دينی دانشجويان (بررسی موردی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) Get XML Data View Profile ۵۳۷ بار
۱۷۱ 59 درمان يکپارچه ی توحيدی، رويکردی دينی در درمان اختلالات روانی Get XML Data View Profile ۶۸۸ بار
۱۷۲ 90 رابطه بين بهزيستی معنوی و سلامت روانی دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۷۱ بار
۱۷۳ 218 پيش بينی وسواس مرگ بر اساس سوگيری های مذهبی: بررسی نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۵۴۹ بار
۱۷۴ 23 رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۵۶۵ بار
۱۷۵ 224 رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۵۵۱ بار
۱۷۶ 209 بررسی‌ مقدماتی‌ ميزان اعتبار و قابليت اعتماد مقياس جهت گيری‌ مذهبی‌ Get XML Data View Profile ۵۳۵ بار
۱۷۷ 253 نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران Get XML Data View Profile ۶۸۰ بار
۱۷۸ 45 مقايسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی Get XML Data View Profile ۵۸۱ بار
۱۷۹ 264 معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ Get XML Data View Profile ۵۱۹ بار
۱۸۰ 315 معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ Get XML Data View Profile ۵۱۸ بار
۱۸۱ 196 نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان Get XML Data View Profile ۵۴۲ بار
۱۸۲ 319 نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان Get XML Data View Profile ۵۶۱ بار
۱۸۳ 336 دين و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دينداری با احساس آنومی و کجروی در ميان نمونه ای از دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۹۳ بار
۱۸۴ 74 آزمون و اعتباريابی سه مقياس نگرشهای دينی دانش آموزان دبيرستانهای دولتی اصفهان Get XML Data View Profile ۵۵۱ بار
۱۸۵ 278 بررسی تاثير رشته تحصيلی بر ميزان دين داری دانشجويان مختلف دانشگاه با تاکيد بر رشته جامعه شناسی Get XML Data View Profile ۵۲۲ بار
۱۸۶ 332 بررسی عوامل موثر بر انگيزه توفيق طلبی از ديدگاه آموزه های دينی Get XML Data View Profile ۵۶۰ بار
۱۸۷ 115 مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسائل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۶۴۷ بار
۱۸۸ 230 مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسايل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۵۰۳ بار
۱۸۹ 37 ديدگاه جوانان و ميانسالان در مورد حجاب برتر Get XML Data View Profile ۵۲۲ بار
۱۹۰ 321 نقش ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای در شکل گيری انواع گرايشات دينی در بين دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۲۳ بار
۱۹۱ 52 اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی Get XML Data View Profile ۶۴۱ بار
۱۹۲ 226 رابطه فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصيلی بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهو Get XML Data View Profile ۵۳۱ بار
۱۹۳ 149 بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعاليت های اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری يزد Get XML Data View Profile ۵۸۸ بار
۱۹۴ 160 بررسی رابطه سازگاری کلی والدين و نگرش مذهبی خانواده با رضايتمندی زناشويی فرزندان دختر در شهر تهران Get XML Data View Profile ۶۰۱ بار
۱۹۵ 60 رابطه ی بين ويژگی های شخصيتی با عمل به باورهای دينی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۶۴۵ بار
۱۹۶ 190 مقايسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تيزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شيراز Get XML Data View Profile ۵۶۳ بار
۱۹۷ 199 بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بيرونی در شهر کاشان Get XML Data View Profile ۶۵۴ بار
۱۹۸ 274 کرامت از ديدگاه عرفان اسلامی و نظريه روان شناختی يونگ Get XML Data View Profile ۵۸۴ بار
۱۹۹ 192 مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار Get XML Data View Profile ۵۹۶ بار
۲۰۰ 231 مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار Get XML Data View Profile ۶۰۸ بار
۲۰۱ 46 نظريه نيازهای معنوی از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب انگيزه های مازلو Get XML Data View Profile ۷۳۴ بار
۲۰۲ 98 نظريه نيازهای معنوی از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب انگيزه های مازلو Get XML Data View Profile ۷۱۲ بار
۲۰۳ 208 بررسی نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۸۶-۱۳۸۵ (گزارش کوتاه) Get XML Data View Profile ۵۷۰ بار
۲۰۴ 279 بررسی رابطه دين داری و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستانی شهرستان يزد Get XML Data View Profile ۶۰۵ بار
۲۰۵ 311 مروجان رفتارهای دينی: مطالعه موردی جمع های با رويکرد روان شناسی و عرفان Get XML Data View Profile ۵۶۶ بار
۲۰۶ 343 هويت مدرن دينی و طرح ناتمام روشنفکری تاملی در نظريات هويت ‌شناختی دکتر عبدالکريم سروش Get XML Data View Profile ۵۵۲ بار
۲۰۷ 329 بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبيرستانی و پيش دانشگاهی ايران به جهانی شدن و تاثير آن بر ارزشها و هويت دينی و ملی آنان Get XML Data View Profile ۵۷۷ بار
۲۰۸ 62 اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۶۶۳ بار
۲۰۹ 151 بررسی تاثير گروه درمانی شناختی مذهبی در کاهش افسردگی و اضطراب بيماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی- مرکز پزشکی نور شهر ا Get XML Data View Profile ۵۷۶ بار
۲۱۰ 250 معنويت سازمانی و تاثير آن در خلاقيت کارکنان (رويکردی تطبيقی) Get XML Data View Profile ۵۶۴ بار
۲۱۱ 300 رابطه بين هويت دينی و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی Get XML Data View Profile ۵۵۹ بار
۲۱۲ 322 نگرش دينی و سلامت عمومی و شکيبايی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز Get XML Data View Profile ۵۶۳ بار
۲۱۳ 53 نيايش و نماز براساس رويکرد رفتاری نگر Get XML Data View Profile ۲۰۷۳ بار
۲۱۴ 167 بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبينی و سبکهای دلبستگی با رضايت زناشويی در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمر Get XML Data View Profile ۶۴۰ بار
۲۱۵ 282 بررسی رابطه ميزان افسردگی سالمندان مقيم خانه سالمندان با نگرش و عملکرد دينی آنها Get XML Data View Profile ۵۷۴ بار
۲۱۶ 331 بررسی سطح دينداری و گرايش های دينی دانشجويان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اميرکبير) Get XML Data View Profile ۵۵۶ بار
۲۱۷ 56 مقايسه ی نگرش مذهبی و شدت ايمان مذهبی در دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۷۰۳ بار
۲۱۸ 77 مقايسه ی نگرش مذهبی و شدت ايمان مذهبی در دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۶۱۲ بار
۲۱۹ 203 مذهب در نگرش نظريه پردازان و در گستره پژوهش (تحليلی روانشناختی از مذهب) Get XML Data View Profile ۶۱۲ بار
۲۲۰ 210 باورهای مذهبی اساسی، بحران هويت و سلامت عمومی جوانان Get XML Data View Profile ۶۴۳ بار
۲۲۱ 165 بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی (هيجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روانشناختی)، نگرش مذهبی و رضايت زناشويی با آمادگی اعتياد ب Get XML Data View Profile ۶۴۰ بار
۲۲۲ 256 هوش معنوی Get XML Data View Profile ۵۸۷ بار
۲۲۳ 99 رهبری معنوی (الگوی جديد رهبری در هزاره سوم) Get XML Data View Profile ۹۰۸ بار
۲۲۴ 244 روان درمانی معنوی Get XML Data View Profile ۱۰۲۲ بار
۲۲۵ 261 بررسی تاثير آموزش عرفان و معنويت بر سلامت روان دانش آموزان Get XML Data View Profile ۹۲۵ بار
۲۲۶ 117 مذهب و روان آدمی Get XML Data View Profile ۹۹۸ بار
۲۲۷ 299 رابطه بين کارايی خانواده و دينداری و سلامت روان و مقايسه آن بين دانشجويان دختر و پسر Get XML Data View Profile ۸۹۲ بار
۲۲۸ 306 ساختار عاملی، پايايی و روايی مقياس نگرش سنج دينی Get XML Data View Profile ۹۱۴ بار
۲۲۹ 252 مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران Get XML Data View Profile ۹۲۷ بار
۲۳۰ 57 رابطه ی مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری در نگرش های مذهبی دانشجويان Get XML Data View Profile ۱۰۱۱ بار
۲۳۱ 334 جايگاه اعتکاف در آموزه های دينی و تاثير آن بر افزايش شادکامی (مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه های يزد) Get XML Data View Profile ۹۸۶ بار
۲۳۲ 91 تاثير مداخلات معنوی به شيوه گروهی بر سلامت روان و خودشکوفايی Get XML Data View Profile ۹۵۳ بار
۲۳۳ 298 دينداری، خودکنترلی و گرايش به مصرف مواد در دانشجويان Get XML Data View Profile ۸۹۹ بار
۲۳۴ 164 بررسی رابطه وضعيت مذهبی با هوش هيجانی در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصيلی ۸۴-۸۳ Get XML Data View Profile ۸۴۵ بار
۲۳۵ 54 بررسی تاثير آموزش اسلام محور به والدين بر عزت نفس نوجوانان Get XML Data View Profile ۹۴۲ بار
۲۳۶ 103 نقش مذهب در کاهش پرخاشگری Get XML Data View Profile ۹۱۹ بار
۲۳۷ 61 تحليلی بر تصويرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار Get XML Data View Profile ۸۹۱ بار
۲۳۸ 85 مديريت با رويکرد معنوی (شاخص های ارزيابی تحقيق معنويت در سازمان) Get XML Data View Profile ۸۸۹ بار
۲۳۹ 136 ساخت و هنجاريابی مقياس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (SBD) Get XML Data View Profile ۹۷۸ بار
۲۴۰ 75 رويکرد تربيت دينی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ايمان محوری Get XML Data View Profile ۸۴۸ بار
۲۴۱ 240 بررسی کيفيت ارايه مراقبت های توانبخشی معنوی در سالمندان بستری در بخش های روانی بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران Get XML Data View Profile ۹۲۷ بار
۲۴۲ 337 رويکرد تربيت دينی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ايمان محوری Get XML Data View Profile ۹۰۶ بار
۲۴۳ 180 رابطه جهت گيری مذهبی و سلامت روانی مادران کودکان استثنايی Get XML Data View Profile ۹۱۱ بار
۲۴۴ 64 تأملی بر سازوکار ايمان و اميد در زندگی و تأثير آن بر سلامت روان انسان Get XML Data View Profile ۸۸۱ بار
۲۴۵ 76 املی بر ساز و کار ايمان و اميد در زندگی و تاثير آن بر سلامت روان انسان Get XML Data View Profile ۸۹۴ بار
۲۴۶ 41 نگرش های حوزويان و دانشگاهيان نسبت به يکديگر Get XML Data View Profile ۸۷۰ بار
۲۴۷ 257 هوش معنوی Get XML Data View Profile ۹۵۴ بار
۲۴۸ 289 بررسی وضعيت رفتارهای دينی در بين دانشجويان Get XML Data View Profile ۸۷۳ بار
۲۴۹ 324 هويت دينی و جوانان؛ (نمونه آماری، جوانان شهر شيراز) Get XML Data View Profile ۸۲۳ بار
۲۵۰ 80 بررسی ميزان تاثير معنويت بر توانمندسازی مديران Get XML Data View Profile ۸۸۵ بار
۲۵۱ 239 بررسی خصوصيات روانسنجی مقياس بهزيستی معنوی در ميان دانشجويان Get XML Data View Profile ۷۹۸ بار
۲۵۲ 110 ايمان و معنويت در مشاوره و رواندرمانی Get XML Data View Profile ۸۴۸ بار
۲۵۳ 297 دانشگاه، مدرنيته و دين داری Get XML Data View Profile ۸۷۲ بار
۲۵۴ 342 هويت دينی يا هويت های دينی Get XML Data View Profile ۸۸۸ بار
۲۵۵ 169 بررسی مقايسه‌ای کيفيت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد ، غير معتاد شهر کرمان Get XML Data View Profile ۸۲۷ بار
۲۵۶ 187 مقايسه آزارديدگی، سلامت روانی، و جهت گيری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران Get XML Data View Profile ۸۵۱ بار
۲۵۷ 229 سبک های دلبستگی و نگرش های مذهبی به عنوان پيش بين های موفقيت و شکست رابطه زناشويی Get XML Data View Profile ۸۹۱ بار
۲۵۸ 283 بررسی رفتار دينی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبيرستان های کرمان Get XML Data View Profile ۸۰۸ بار
۲۵۹ 83 اعتقادات معنوی و کيفيت زندگی: يک مطالعه کيفی از ديدگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت Get XML Data View Profile ۸۳۴ بار
۲۶۰ 154 بررسی رابطه اعتقاد به آموزه های مذهبی اسلام و هوش هيجانی دانشجويان Get XML Data View Profile ۸۷۹ بار
۲۶۱ 323 نگرش مردم شهر اصفهان در مورد آسيب ‌های نظام اجتماعی ايران با تاکيد بر تحليل آسيب دين گريزی در جامعه Get XML Data View Profile ۸۰۶ بار
۲۶۲ 38 بررسی رابطه نماز با جهت گيری مذهبی و سلامت روان Get XML Data View Profile ۸۴۴ بار
۲۶۳ 47 ۶روش های سنجش شخصيت از منظر دين و روان شناسی Get XML Data View Profile ۸۴۲ بار
۲۶۴ 123 ارتباط ابعاد مختلف دعا با سلامت معنوی بيماران تحت درمان با همودياليز Get XML Data View Profile ۱۰۴۸ بار
۲۶۵ 163 بررسی رابطه نماز با جهت گيری مذهبی و سلامت روان Get XML Data View Profile ۸۴۶ بار
۲۶۶ 290 تاثير آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دينی دانشجويان Get XML Data View Profile ۸۰۱ بار
۲۶۷ 36 حجاب برتر: مقايسه ديدگاه کارکنان و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی Get XML Data View Profile ۸۹۷ بار
۲۶۸ 214 بررسی مقايسه ای نيازهای جسمانی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسيت Get XML Data View Profile ۸۷۳ بار
۲۶۹ 335 درآمدی بر الگوی تخصيص زمان با نگرش دينی Get XML Data View Profile ۸۰۰ بار
۲۷۰ 70 روان شناسی دين Get XML Data View Profile ۹۲۰ بار
۲۷۱ 185 کند و کاوی در ارزشها و اعتقادات مذهبی نوجوانان Get XML Data View Profile ۸۴۴ بار
۲۷۲ 67 افزايش سازگاری زناشويی زوج های ناسازگار با مشاوره از چشم اندازی اسلامی Get XML Data View Profile ۶۱۰ بار
۲۷۳ 273 جوامعی در نوستالژی اجتماع: نگاهی به پديده معنويتهای جديد در ايران (از خلال مطالعه موردی دو نمونه از جمعهای عرفانی - روان Get XML Data View Profile ۵۱۴ بار
۲۷۴ 212 بررسی تاثير ميزان باورهای مذهبی بر پرخاشگری دانش آموزان شهدا، جانباز و عادی دبيرستان های دخترانه شاهد شهر تهران ۸۹-۱۳۸۸ Get XML Data View Profile ۵۴۴ بار
۲۷۵ 207 ميزان مذهبی بودن والدين، منابع متفاوت شناخت دينی و تصور از خدا Get XML Data View Profile ۵۳۶ بار
۲۷۶ 317 ميزان مذهبی بودن والدين، منابع متفاوت شناخت دينی و تصور از خدا Get XML Data View Profile ۵۱۸ بار
۲۷۷ 216 بررسی نقش ساخت شخصيت در جهت گيری مذهبی دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۲۱ بار
۲۷۸ 93 بهزيستی از ديدگاه دين و روانشناسی Get XML Data View Profile ۵۷۰ بار
۲۷۹ 302 رابطه عمل به باورهای دينی با شادکامی و رضايت زناشويی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه Get XML Data View Profile ۵۵۲ بار
۲۸۰ 189 مقايسه خصوصيات مذهبی و خانوادگی معتادان در حال ترک در مرکز بازپروری مهيار اصفهان با گروه شاهد Get XML Data View Profile ۵۲۱ بار
۲۸۱ 205 گذری بر سير تحول تهيه مقياس ها در سنجش نگرش مذهبی Get XML Data View Profile ۵۲۵ بار
۲۸۲ 153 بررسی رابطه استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذيرش کودکان پسر کم توان ذهنی، در مادران Get XML Data View Profile ۵۴۸ بار
۲۸۳ 266 نقش سلامت معنوی بر بهداشت روانی انسان Get XML Data View Profile ۷۱۷ بار
۲۸۴ 277 بررسی تاثير دينداری بر رفتارهای جمع گرايانه از منظر انتخاب عقلانی Get XML Data View Profile ۵۳۴ بار
۲۸۵ 22 بررسی رابطه ی جهت گيری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۴۴ بار
۲۸۶ 158 بررسی رابطه جهت گيری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۵۹ بار
۲۸۷ 107 نگاهی به استراتژی مذهبی - معنوی Get XML Data View Profile ۵۴۱ بار
۲۸۸ 200 بررسی سير تحولات نظريه پياژه در موضوع پيوند علم و مذهب Get XML Data View Profile ۵۶۵ بار
۲۸۹ 131 رابطه حضور در اجتماعات مذهبی با بيماريهای حاد قلبی Get XML Data View Profile ۶۰۱ بار
۲۹۰ 161 بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با سبکهای مقابله مذهبی Get XML Data View Profile ۶۰۷ بار
۲۹۱ 144 احساس ذهنی بهزيستی و فعاليت های مذهبی در گروهی از مسلمانان Get XML Data View Profile ۴۸۶ بار
۲۹۲ 276 انديشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دينی در بيماران مبتلا به افسردگی Get XML Data View Profile ۵۵۴ بار
۲۹۳ 328 انديشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دينی در بيماران مبتلا به افسردگی Get XML Data View Profile ۴۸۷ بار
۲۹۴ 191 مقايسه سبک دلبستگی دانشجويان دارای جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی Get XML Data View Profile ۵۱۸ بار
۲۹۵ 320 نقش دينداری در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران Get XML Data View Profile ۵۵۴ بار
۲۹۶ 265 مقايسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غير معتاد Get XML Data View Profile ۵۰۴ بار
۲۹۷ 141 ويژگی های شخصيتی، استرس، شيوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی Get XML Data View Profile ۵۵۲ بار
۲۹۸ 197 نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبيين سلامت روان Get XML Data View Profile ۵۵۸ بار
۲۹۹ 254 نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبيين سلامت روان Get XML Data View Profile ۵۸۳ بار
۳۰۰ 245 ساخت مقياس تجربه معنوی دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۴۱ بار
۳۰۱ 142 آماده سازی مقياس نگرش مذهبی دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۲۹ بار
۳۰۲ 120 رابطه بهزيستی معنوی با سلامت روان در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۵۳ بار
۳۰۳ 262 سلامت معنوی، چيستی و ابزارهای اندازه گيری آن Get XML Data View Profile ۵۲۵ بار
۳۰۴ 152 بررسی تغييرات جريان خون ناحيه ای مغز، هنگام دستيابی به تجربه مذهبی با استفاده از روش مقطع نگاری با فوتون گاما (SPECT Get XML Data View Profile ۴۹۴ بار
۳۰۵ 116 مقايسه ی تاثيردرمان شناختی رفتاری با رويکرد اسلامی و درمان شناختی رفتاری کلاسيک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان شه Get XML Data View Profile ۵۱۵ بار
۳۰۶ 122 مقايسه ی تاثيردرمان شناختی رفتاری با رويکرد اسلامی و درمان شناختی رفتاری کلاسيک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان شه Get XML Data View Profile ۱۰۶۹ بار
۳۰۷ 184 سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا Get XML Data View Profile ۴۸۶ بار
۳۰۸ 195 نقش پايبندی ‌های مذهبی، باورهای ناکار آمد مذهبی، احساس گناه و باورهای ناکار آمد شناختی در شدت علايم وسواسی - اجباری Get XML Data View Profile ۵۲۳ بار
۳۰۹ 228 سالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دينی Get XML Data View Profile ۵۱۱ بار
۳۱۰ 307 سالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دينی Get XML Data View Profile ۵۴۲ بار
۳۱۱ 234 اثر دعا بر سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان Get XML Data View Profile ۵۵۳ بار
۳۱۲ 135 تاثير خانواده درمانگری شناختی ـ‌رفتاری بر تغيير جنسيت طلبی با تاکيد بر روان درمانگری معنوی (نتايج يک تک بررسی) Get XML Data View Profile ۵۸۱ بار
۳۱۳ 171 پيش بينی بهبودی يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی Get XML Data View Profile ۵۲۴ بار
۳۱۴ 217 پيش بينی بهبودی يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی Get XML Data View Profile ۵۰۰ بار
۳۱۵ 179 رابطه جهت گيری مذهبی و سازگاری روانشناختی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۵۷ بار
۳۱۶ 119 کاربرد شاخص آلفای رتبه‌ای در ارزيابی پايايی پرسش‌نامه تطابق معنوی Get XML Data View Profile ۶۴۶ بار
۳۱۷ 39 عوامل مرتبط با ميزان شرکت کارکنان در نماز جمعه Get XML Data View Profile ۵۳۷ بار
۳۱۸ 126 ارتباط جهت گيری مذهبی با حرمت خود و شاد زيستی Get XML Data View Profile ۶۹۹ بار
۳۱۹ 102 رابطه مذهب با اضطراب مرگ و هيجان خواهی Get XML Data View Profile ۵۴۴ بار
۳۲۰ 303 رابطه نگرش دينی و همسازی اجتماعی دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۹۵ بار
۳۲۱ 177 رابطه بين جهت گيری مذهبی، اضطراب و حرمت خود Get XML Data View Profile ۵۲۵ بار
۳۲۲ 132 بررسی اثربخشی رواندرمانگری با و بدون جهت‌گيری مذهبی اسلامی بر «اضطراب و تنيدگي» Get XML Data View Profile ۵۲۵ بار
۳۲۳ 173 جهت گيری مذهبی و سلامت روان Get XML Data View Profile ۵۲۶ بار
۳۲۴ 295 تصور از خدا در روشهای تربيت دينی متفاوت Get XML Data View Profile ۵۵۱ بار
۳۲۵ 235 اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پايه تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی در پيش گيری از عود مصرف مواد Get XML Data View Profile ۶۵۱ بار
۳۲۶ 188 مقايسه ارتباط نگرش مذهبی و رابطه پدر فرزندی با سازگاری اجتماعی در فرزندان جانباز و عادی شهر تهران Get XML Data View Profile ۵۷۷ بار
۳۲۷ 301 رابطه سبک های هويت و دينداری در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۴۰ بار
۳۲۸ 242 تاثير گروه درمانی شناختی معنوی بر ميزان افسردگی Get XML Data View Profile ۵۲۲ بار
۳۲۹ 309 کيفيت ارتباط والد - فرزند پيش شرط تربيت دينی فرزندان Get XML Data View Profile ۴۸۴ بار
۳۳۰ 40 ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت همودياليز Get XML Data View Profile ۵۲۱ بار
۳۳۱ 183 رابطه نگرش مذهبی با رضايت مندی زناشويی در دانشجويان متاهل Get XML Data View Profile ۵۳۵ بار
۳۳۲ 238 بررسی تاثير شفای معنوی (روحی) بر روند التهاب مفصل در Rat Get XML Data View Profile ۴۴۰ بار
۳۳۳ 147 بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری، مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلايان به اختلال وسواسی ـ جبری Get XML Data View Profile ۵۴۸ بار
برگشت به صفحه جستجو

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.34 seconds with 685 queries by YEKTAWEB 4256